Дискусионни „Кръгли маси“ в рамките на проект ще се проведат в Смолян

Дискусионни „Кръгли маси“ в рамките на проект  ще се проведат в Смолян

Дискусионни „Кръгли маси“ на тема „Иновации, ек-страверсия, корпоративна социална отговорност в туризма“, ще се проведат на 11 и 12 май в Смолян. Събитието е ориентирано към собственици, служите-ли и представители на туристическия бизнес, мени-джъри (включително стартиращи фирми) и др., имащи пряко отношение към сектор „Хотелиерство“ /първи ден/ и сектор „Ресторантьорство“ /втори ден/ от райо-на на Смолян.

Дискусионните „Кръгли маси“ са организирани в рамките на Проект „Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона” с акроним „CapTour“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020“.

Форумите, които ще се проведат в сградата на Общинската администрация – Смолян, са насоче-ни към подобряване на енергийната ефективност, а така също и към по-здравословна и комфортна среда на обитаване в хотелските бази. Ще бъдат представени дигитални иновации в маркетинга на туризма, дигитално управление на енергийните разходи, както и възможности за финансиране на алтернативни източници на енергия. Проектът “CАР TОUR” има за цел::

  • Подобряване на бизнес-средата в туристическия сектор, чрез предоставяне на услуги, съобразени с реалните нужди на предприемачите и чрез реализиране на дейности, насочени към изграждане на бизнес мрежи;

  • Укрепване на трансграничните бизнес възможности в туризма, чрез реализиране на конкретни дейности като реализиране на секторни кръгли маси, изграждане на мрежови бизнес форуми, учебни посещения, тематични семинари и накрая създаването на бизнес форум като място за среща на бизнеси, активни във веригата на стойността на туризма.

  • Подобряване на уменията и изграждането на капацитет в туристическия сектор, чрез реализиране на обучения за повишаване на уменията, кратки сесии за повишаване на бизнес уменията, сесии на консултантски групи и предоставяне на персонализирани услуги за подкрепа, и бизнес коучинг за предприемачи.

Проектът се изпълнява от Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, в партньорство с Феде-рация на хотелиерите в Гърция /водещ партньор/, Македонския университет в Солун и Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански.

Снимка: Венцислав Огнянов

Вирни се горе