Дискусионен форум се проведе в Областната администрация

Дискусионен форум се проведе в Областната администрация

Главния секретар на Областна администрация Георги Кисьов откри дискусионен форум за представяне и обсъждане на препоръки и Наръчник за практически действия в процеса на осъществяване на наблюдение изпълнението на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО). В рамките на събитието, което се изпълнява по проект „Доверие и партньорство за добро управление“ бяха представени изработени препоръки за подобряване на средата за партньорство за добро управление на процесите, свързани с изпълнението на регионалната политика от общинските администрации, примерни административни актове за нуждите на общинската администрация, практически техники за ефективно въвличане на заинтересованите страни в процеса на партньорство, както и практически насоки за разработване на Комуникационна стратегия при изпълнение на ПИРО, за подобряване на механизмите за обратна връзка. Организатор на проявата бе „Фондация за прозрачни регламенти“ с ръководител Петя Донева.

Вирни се горе