ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ СМОЛЯН ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ СМОЛЯН  ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2021 г. нефинансовите предприятия, осъществили дейност в област Смолян, са 5 195, или с 0.2% повече спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са с най-голям относителен дял в областната икономика – 92.3% от всички предприятия, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.2%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.3%, а големите предприятия (над 250 заети) – 0.2%.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2021 г. е печалба в размер на 166 млн. лева. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 3 595, със загуба – 1 010, а с нулев финансов резултат – 590.

През 2021 г. нефинансовите предприятия в област Смолян са реализирали нетни приходи от продажби в размер на 2 144 млн. лв., или с 11.6% повече в сравнение с предходната година. С най-голям относителен дял е сектор „Преработваща промишленост” - 42.5% от общите нетни приходи от продажби за областта. Следват сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 23.0% и сектор „Строителство” - 8.7%.

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта през 2021 г. е 29 572. С най-висок относителен дял е сектор „Преработваща промишленост” – 37.7% от общия брой на заетите, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 17.3%.

В микропредприятията работят 31.5% от заетите в областта, в малките предприятия – 19.9%, в средните предприятия – 22.3%, а в големите предприятия – 26.3%.

Стойността на продукцията в област Смолян за 2021 г. е в размер на 1 772 млн. лв., като е отчетено увеличение от 11.1% спрямо 2020 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост”, където са реализирани 50.7% от общата стойност на продукцията, следван от сектор „Строителство” – 10.7% и сектор „Добивна промишленост” – 7.3%.

Вирни се горе