Държавното горско предприятие с център Смолян ще е най-голямото в страната

Държавното горско предприятие с център Смолян ще е най-голямото в страната

Областният управител на Смолян инж. Стефан Стайков присъства днес /02.03.2011 г./ на заседание в Министерски съвет, по повод одобрения от Народното събрание нов Закон за горите. То бе ръководено от министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов. В него взеха участие и областните управители на областите Враца, Габрово, Шумен, Благоевград и Сливен, където се структурират 6 държавни предприятия за управление на горски територии. Зам.–министър доц. д-р Георги Костов направи разяснения, относно бъдещите действия, които трябва да се предприемат след обнародването на закона. Областните управители и директорите на Регионалните управления по горите следва да направят необходимото за преструктурирането и реформата за обособяването на стопанска дейност. Новият закон предвижда стопанската дейност в държавните гори да се извършва в 6 държавни горски предприятия. Досегашните горски и ловни стопанства ще претърпят минимални промени, като ще се трансформират в клонове на 6-те предприятия. Създава се изцяло на бюджетна издръжка независим контролен орган за горите в лицето на Изпълнителна Агенция по горите и нейните териториални звена – Регионални дирекции по горите. В тях ще работят „горски инспектори”, които ще контролират спазването на закона от всички собственици и оператори. Държавното горско предприятие с център Смолян ще е най-голямото в страната и ще включва горските територии в областите Смолян, Пазарджик, Пловдив и Кърджали. Времето до влизане в сила на новия закон ще се използва за стиковане на всички инструкции и наредби, които ще внесат яснота както по преструктурирането, така и по окомплектоването на различните функционални звена, съобщи Даниела Топова ст. експерт “Връзки с обществеността” в областната администрация.

Вирни се горе