Eдноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност

Eдноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност

Декларацията се подава по електронен път до 30 юни

Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци се облагат със ставка от 15%, а за останалите доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица заплащат 10% данък. Така например едноличен търговец, чиято дейност е производство на млечни изделия, ще заплати 15% данък върху годишната данъчна основа като ЕТ. В същото време, ако собственикът на предприятието на едноличния търговец е получил хонорар по граждански договор, то този доход ще се обложи с данък върху общата годишна данъчна основа в размер на 10 на сто.

Задължително условие е декларацията да бъде подадена по електронен път чрез персонален идентификационен код /ПИК/ или с електронен подпис. Подадат ли годишната си декларация до 31 март 2022 г. ще ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне, но не повече от 500 лв. Допълнително условие е да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 март 2022 г.

Едноличните търговци, които през 2021 г. не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, подлежащи на деклариране, не са задължени да подават годишна данъчна декларация през 2022 г.

Годишната данъчна декларация може да бъде изтеглена от интернет сайта на НАП. Едноличните търговци подават формуляра до 30 юни 2022 г. При откриване на грешка в декларираните данни лицата имат право еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.

Повече информация, както и помощ при попълване на преводните нареждания, на пощенските записи и на данъчните декларации клиентите на НАП могат да получат на информационния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.

Вирни се горе