Дълг в размер над 2 млн. лева възнамерява да поеме Община Доспат

Дълг в размер над 2 млн. лева възнамерява да поеме Община Доспат

П О К А Н А

ОТ ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

за обществено обсъждане на намерението на общ. Доспат, за поемане на нов дългосрочен общински дълг през 2022 г.

Уважаеми представители на местната общност,

Община Доспат има намерение за поемане на нов дългосрочен общински дълг в размер максимум на 2 200 000 лв. през настоящата 2022 г. Съгласно чл. 14 от Закона за общинския дълг, предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия:

  1. проектът да е от полза на местната общност;

  2. предложението да е придружено от пълно описание на проекта – наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;

  3. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2015 г.) да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта – всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината;

  4. проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението.

Чл. 15. (1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането.

(2) Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.

Общите параметри на новия дълг са следните:

– Максимален размер на дълга – 2 200 000 лв. , който е съобразен с изискванията на чл.32 от ЗПФ; Дълга може да бъде и по-малък, ако показателите по чл.32 от ЗПФ до стартиране на ОП се променят.

– Начин на финансиране – от собствени средства и обща изравнителна субсидия;

– Обезпечение на дълга – Особен залог на бъдещи парични вземания по чл. 45, ал.1, т.1 и чл. 54, ал.1 от Закона за публичните финанси, както следва: бъдещи собствени приходи на Община Доспат и общата изравнителна субсидия от държавния бюджет;

– Лихвени процент – ОЛП на БНБ плюс надбавка, като надбавката не може да бъде повече от 3,0%;

– Такса обслужване на кредит – не повече от 0,5%;

– ГПР – не повече от 3,5%;

– Срок на погасяване – не по-малко от 10 г.;

– Предназначение на дълга – Основна идея при поемане на дълга е да се погасят сумите по изпълнителни дела, заведени от кредитори на община Доспат, които към този момент са в размер на около 489 314 лв. С остатъка от средствата в размер на около 1 710 686 лв. ще се финансира изграждане, реконструкция и асфалтиране на улици в населените места на община Доспат.

(Сумата от 489 314 лв. е ориентировъчна, защото текат лихви за забава и в зависимост от времето на погасяване, тази стойност ще се увеличи, съответно ще се намали сумата на остатъка, който ще се ползва за инвестиционни цели).

Непосредствено след усвояване на кредита ще се пристъпи към ликвидиране на задълженията ни по изпълнителни дела. В обозримо бъдеще, но не по-късно от края на 2023 г., ще се реализират и средствата предназначени за изграждане, реконструкция и асфалтиране на улици.

Финансирането на дълга и на разходите по обслужването на дълга няма да повлияят съществено върху бюджета на общината за следващите години. Общ. Доспат използва този финансов инструмент повече от 10 години, а необходимите средства по обслужване на дълга се предвиждат в бюджета за всяка година. До момента общината не е допуснала просрочие по кредитите си и се ползва с добро име сред финансовите среди. Обслужването на дълга е предвидимо и тъй като е дългосрочно , няма да натовари бюджета ни прекомерно.

Настоящото поемане на дълга ще е от изключително значение и за местната общност. Чрез поемането му ще се осигури изграждане, реконструкция и рехабилитация , и асфалтиране на улици в общ. Доспат с предвидените по-горе средства. За целта общината има подготвени и одобрени технически проекти. Това ще доведе до големи ползи от социално-битов характер за населението и гостите на общината ни, както и ще спомогне за развитието на туризма в нашата община. Тук следва да се отбележи, че напоследък туристопотока нараства с всяка изминала година и добрата инфраструктура е една от предпоставките затова. Реализацията на тези проекти ще облагороди нашите населени места и ще способства за увеличаване на приходите от туризъм на хотелиерския и ресторантьорския бранш, респективно местата за настаняване в общината ни. Ще се увеличат приходите на обектите в сферата на търговията и услугите. Това ще доведе да разкриване на нови работни места и повишаване на доходите на населението, което живее и работи тук. Надяваме се чрез постигане на тези ефекти, младите хора да останат тук в родните си места и да прекъснем процесите на трудова миграция.

Чрез поемането на дълга ще се погасят и стари задължения, за които към момента се начисляват допълнително лихви, такси и разноски от съответните органи по събирането им – ЧСИ. Лихвите, таксите и разноските по тези задължения в процентно изражение са по-големи, от порядъка на 10%, спрямо ГПР по кредита, които предполагаме ще бъде не повече от 3.5% от планираната сума на кредита, след провеждане на процедура по реда на Наредбата за реда за избор на финансова или кредитна институция и финансов посредник. След погасяване на вземанията на кредиторите, допълнителните средства, които досега сме заплащали за лихви, такси и разноски, ще бъде използвани за други дейности, които ще бъдат в полза на местната общност.

Общественото обсъждане ще се проведе на 16.03.2022 г. в сградата на общинска администрация на ул. „Кап. Петко Войвода“ № 3, Заседателна зала на Общински съвет Доспат, ет. 3, от 10:30 ч.

С уважение:

инж. ЕЛИН РАДЕВ

Кмет на Община Доспат

Вирни се горе