ЧСИ: Няма запорирани сметки на жители на Неделино

ЧСИ: Няма запорирани сметки на жители на Неделино

По изпълнителното дело с длъжник Община Неделино не са налагани запори на банкови сметки на трети лица. Наложени са запори на вземания на Община Неделино за данъци и такси от трети лица, на основание чл. 507 и сл. ГПК във вр. с чл. 520 ГПК. Наложените запори са законосъобразни и в унисон със съдебната практика, в т.ч. и на Окръжен съд Смолян,информираха от КЧСИ.

По изпълнителното дело не са постъпвали суми в изпълнение на наложените запори.

Използваните данни са предоставени от взискателя, като същите включват ЕИК и адреси на фирми, еднолични търговци и на лицата – представляващи/ управляващи посочените търговци, в т.ч. еднолични такива, като същите са публични и са извлечени от търговския регистър.

И до настоящия момент задължението по изпълнителното дело не е платено от община Неделино, въпреки че производството е започнало още през 2017 г. и към него е присъединено вземане, произтичащо от трудово правоотношение, съобщиха от КЧСИ.

Вирни се горе