Читалището в Смилян приключи успешно изпълнението на проект „МЛАДЕЖКИ ПРИНОС ЗА ГРАЖДАНСКА НАУКА – обучения на младежи за събиране на данни чрез съвременни дигитални приложения“

Читалището в Смилян приключи успешно изпълнението на проект „МЛАДЕЖКИ ПРИНОС ЗА ГРАЖДАНСКА НАУКА – обучения на младежи за събиране на данни чрез съвременни дигитални приложения“

НЧ „Проф. д-р Ас. Златаров 1927“ – Смилян приключи успешно изпълнението на проект „МЛАДЕЖКИ ПРИНОС ЗА ГРАЖДАНСКА НАУКА – обучения на младежи за събиране на данни чрез съвременни дигитални приложения“

Проектът е част от дейностите в Регионалния план по Програма „Политики за младежта в сферата на околната среда“ и се финансира по договор №454/06-10.2022 г с РИОСВ-Смолян, съобщи Илия Годев, председател на читалището в родопското село. Негова цел бе:

Да привлича младежи към идеята за гражданска наука чрез популяризиране възможностите на съвременни дигитални приложения.

Включване на повече млади хора в процеса по събиране на данни за наличието и разпространението на инвазивни видове дървета и храсти, които представляват заплаха за местообитанията и биоразнообразието по бреговете на р. Арда, в горното ѝ поречие.

Опазване на биоразнообразието и крайречните местообитания в горното течение на р. Арда, Южна България.

В рамките на проекта с помощта на експерта-ботаник Михаела Йорданова бе издадена образователна брошура „Наръчник за разпознаване на инвазивни растения“, като основно помагало за проведените обучение и теренен практикум в Смилян, Арда и Горна Арда с 31 младежи от ППМГ „В. Левски“ – Смолян и ПГИ „К. Маркс“ – Смолян и трима младежки работници на 15.10.2022 г. По време на теренния практикум младежите наблюдаваха, разпознаваха и регистрираха местообитания на инвазивни видове с онлайн приложението iNaturalist, което им бе представено като достъпен, забавен и информативен инструмент, чрез който да събират данни за растителни видове, които науката и изследователите да използват при определяне на мерки за борба с инвазивните видове и за опазване местообитанията на видове с консервационна значимост.

Заключителното събитие по проекта Форум „Младежки за гражданска наука“ се проведе на 12 ноември 2022 г в гр. Смолян в Изложбена зала на НЧ „Балкански просветител 1871“ кв. Горно Райково, с участието на 32 младежи, 5 младежки работници, представител на РИОСВ – Смолян, представител на РУО - Смолян, 2 представители на регионални електронни медии, общо 41 участника. Участниците във Форума представиха резултатите от своята работа в периода от проведеното обучение до деня на форума:

Общия брой наблюдавани растителни видове от участниците в района на поречието на р. Арда (селата Горна Арда, Арда, Могилица, Смилян), на р. Черна в гр. Смолян, и урбанизирани територии в посочените селища и селата Стража, Тикале, Мугла - 268.

От тях 62 са инвазивни растения, като на-често наблюдавани са американски винобой, амарант, черна акация, бял салкъм, партеницусисус, бохемска фалопия, земна ябълка.

Втората част на Форума бе посветена на търсене на решения как да се подобри информираността на младите хора и широката общественост относно инвазивните видове и да се формулират предложения за решения за ограничаване на разпространението им и борбата с тези видове. За целта участниците бяха разделени в три работни групи, всяка от които да предложи решение за осведомяване и ангажиране с действия на конкретна целева група, включващо три задължителни компонента:

Да привлече вниманието на своята целева върху проблема с инвазивните видове и защо те са опасни за местообитанията на местните растителни видове;

Да представи конкретни предложения за борба с инвазивните видове в Община Смолян, в чиято реализация да се включи нейната целева група;

Да представи план за кампания за повишаване информираността на своята целева публика и ангажирането й в търсене и прилагане на решения за борба с инвазивните видове.

Работните групи спрямо целевите аудитории:

Група 1 - за целева публика учениците и учителите във Вашето училище;

Група 2 - за целева публика младежи 15 г -19 г във вашия квартал/населено място;

Група 3 - за целева публика институции, организации и медии в Община Смолян.

Работата в групи бе фасилитирана от привлечените във форума младежки работници и консултирана от експерта-ботаник и модератора в частта на изработване на план за кампаниите. Представените идеи за кампании имаха креативни и грабващи послания като „Инвазивен вид спри – природата спаси!“, „ВаажнУ! Скучаещи тийнейджъри – за запълним свободното ви време с нещо интересно!“ и „Медии, институции и организации да се справим заедно! Резултатите от работата в групи бяха презентирани с инфо-табла и презентации на живо от екипи от всяка работна група.

Набелязани бяха и следващи стъпки за работа по темата и проследяване ефективността на предложените кампании с последващи срещи по темата през месеците февруари и май 2023 г.

Вирни се горе