ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ !

ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ !

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Смолян уведомява работодателите от общините Смолян, Чепеларе, Рудозем и Баните, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 3070,89 лв.; безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3308,00 лв.; безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 6380,00 лв.; продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 3960,00 лв.; безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 2328,81 лв.; безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 3280,34. лв.; Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от: държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 4171,68 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа: безработни на “зелени работни места” (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 3033,00 лв.;

За обучение на възрастни по чл. 63 от ЗНЗ – 1796 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Смолян, както и на тел. 0301/6-20-36.

Вирни се горе