БСП към кметската управа на Смолян: Публикувайте общинските задължения

БСП към кметската управа на Смолян: Публикувайте общинските задължения

Докажете твърдението си за прозрачно управление

За пореден път публикация на главния финансист на община Смолян в местно издание показва колко са прави в твърденията си съветниците от БСП, защото до края на изминалия 4-годишен мандат те не получиха информация в какво финансово състояние бившият кмет оставя общината.

Затова продължаваме да настояваме да бъдат публикувани за гражданите задълженията по сметки 4010, 4611, 4897 и други от четвъртия раздел на сметкоплана на бюджетните предприятия на аналитично ниво. И всякакви други задължения, невключени в тези сметки. Просто да се изброят на достъпно за читателите ниво дължимите суми на отделните доставчици – на кого какви суми не са изплатени, за какви услуги и в какви срокове.

Единствените сведения, които приемаме за достоверни, защото са предоставени от министъра на финансите Владислав Горанов в отговор на парламентарно питане, са: че към 31 декември 2014 година просрочените задължения на общината са 5 430 411 лева, а към 30 юни 2015 година същите са 4 915 065 лева.

В публикуваната предизборна платформа на ГЕРБ е записано, че поетите ангажименти по договори от страна на община Смолян са 69 457 443 лева, а в получения отговор до Атанас Устабашиев е посочена сумата 71 411 304,60 лева. Налице е разлика от близо 2 милиона лева, които по всяка вероятност са резултат от предизборно сключване на нови договори. Гражданите трябва да разбират, че това са неразплатени пари, но общината ги дължи. Такива разминавания – всички цифри да са различни, един път да се казва едно, втори път друго, едни лица да твърдят едно, други лица второ, не могат да не будят съмнения за съзнателно прикриване на истината и за гузна съвест. Кой кога казва истината? Толкова ли е трудно и страшно да се представят исканите данни по сметки 4010, 4611 и 4897 на аналитично ниво, както бяха изискани ?

Прозрачно ли е управление, при което се налага председателят на Областния съвет на БСП Атанас Устабашиев в качеството си на гражданин да търси информация и да изиска интересуващите ни сведения по Закона за достъп до обществена информация със запитване от 20 август 2015 година. Според сроковете за отговор по съответния закон, той трябваше да бъде даден на 14 септември, след поискана законова 10-дневна отсрочка с писмо от 1 септември. Вместо това отговорът бе получен на 12 октомври. Направете сами извод спазен ли е коректно срокът, както твърдите.

В този отговор фактурираната, но неразплатена обща сума, дължима от общината към доставчици до 30 юни 2015 година е 1 934 849,14 лева, и не е дадена в аналитичен вид. Както посочихме по-горе, министър Владислав Горанов съобщава, че просрочените задължения на общината към същата дата са 4 915 065 лева. Какво е обяснението за разликата от 2 980 216 лева?

Поетите ангажименти по сключени договори, които не са фактурирани, също цитирано по-рано в текста, са в размер на 71 141 304, 60 лева. Дължимият от общината данък върху доходите от трудовите правоотношения и приравнените към тях е за 140 820, 85 лева.

От представените справки не е ясно каква е задлъжнялостта на община Смолян. Нашият простичък въпрос какви са общите задължения на общината към днешна дата – 15 октомври 2015 година, остава без отговор. Освен нас, смятаме, че и всички граждани на Смолян като добросъвестни данъкоплатци имат право да знаят как се харчат общинските пари в съответствие със заявяваната от ГЕРБ политика за прозрачно и открито управление.

Искаме да разберем върнат ли е безлихвеният заем, отпуснат от Министерството на финансите в размер на 3 950 000 лева през 2014 година. Търсим официален отговор и за договорения през 2007 година дългосрочен кредит, защото сме разтревожени от информацията, предоставена ни след изрично наше искане на общинска сесия, с копие на сключения от бившия кмет анекс към договора за кредит. Според него от март 2016 година предстои да се погасяват ежемесечно огромни вноски от над 250 000 лева по този кредит, което ще доведе до финансов колапс на общинския бюджет.

С други думи, бившият кмет си е осигурил финансов комфорт с намаляване на вноските по кредита в изтеклия мандат и съвсем безотговорно прехвърля тежестта по изплащане на големите вноски на следващия кмет. Така ли е? Заявяваме на гражданите на община Смолян, че ние ще продължаваме да изискваме актуална информация за всички задължения на общината, разбити по отделни видове и срокове за плащане. Според нашето разбиране за прозрачно управление и за контрол от страна на гражданското общество, тези данни за общинските задължения, заедно с всички кредити, трябва да са достъпни за обществеността. Иначе остава впечатлението, че и те самите не знаят какво е финансовото състояние на общината.

Що се отнася до упрека към господин Стефан Сабрутев, че не е съдействал за увеличаване на приходите на общината, а оттам и за намаляване на задълженията, ето неговият отговор: „Това още веднъж потвърждава твърдението на служител от администрацията, че през всичките тези години не е имало човек в общината, който да отговаря за приходите. Спокойно! Идва 25 октомври – ако хората ми гласуват доверие, ще има такъв човек!”

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Вирни се горе