БЛИЗО 800 ПОТРЕБИТЕЛИ В ОБЩИНА СМОЛЯН ПОЛЗВАТ РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА" И КОМПОНЕНТИТЕ МУ

БЛИЗО 800 ПОТРЕБИТЕЛИ В ОБЩИНА СМОЛЯН ПОЛЗВАТ РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА" И КОМПОНЕНТИТЕ МУ

Община Смолян изпълнява проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 – „Патронажна грижа +“ - Компонент 2.

Над 220 броя лични предпазни средства, работно облекло и ново количество дезинфекционни материали и консумативи получиха в края на месец ноември т.г. Дома за стари хора в село Фатово и Домовете за пълнолетни лица с психични разстройства в Ровина и Петково по проект „Патронажна грижа + - компонент 2“ в община Смолян.

За трите дома в предишните месеци на годината вече са предоставени 6 многофункционални легла с матраци за лежащоболни, анатомични възглавници, дистанционни електронни термометри, оксиметри за измерване на кислорода в кръвта, портативни ултравиолетови лампи за дезинфекция срещу вируси и бактерии, маски, ръкавици, антигенни тестове, автоматични диспенсери за дезинфектанти.

Към това направление на проекта – работа със социални услуги, делегирани от държавата дейности, дезинфектанти и консумативи получиха също Центъра за обществена подкрепа в Смолян, двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – кв. Устово и кв. Каптажа на Смолян, Комплекса за социални услуги на деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания в Смолян и Центъра за работа с деца на улицата – с. Широка лъка.

В изброените 8 социални услуги, делегирани от държавата дейности, по проекта са назначени 10 санитари, 14 хигиенисти и 5 портиери. Те подпомагат ежедневно работата на институциите.

До края на месец ноември 2022 г. от възможностите на проекта по това направление са се възползвали 585 потребители. Още 150 лица до края на месец ноември са ползвали услугите по другото направление на проекта, чрез който се предоставят здравно-социални грижи на потребители от 14 общински селища и 3-те квартала на град Смолян /Райково, Устово, Езерово/.

Това са хора с увреждания и възрастни над 54 години, в невъзможност за самообслужване, или поставени под карантина от COVID-19. Безплатните почасови интегрирани здравно-социални услуги за всеки са до 2 часа дневно. Услугите се предоставят от 18 домашни помощници, а здравните грижи от трима специалисти „Здравни грижи“ – медицинска сестра, психолог и рехабилитатор.

Обслужването е по домовете, а грижите са съобразени с индивидуалните потребности на всеки потребител.

С голям интерес се ползва допълващата дейност към това направление на проекта – доставката на хранителни продукти и лекарства, заплащането на битови сметки и извършването на административни услуги (със средства на потребителите). Услугата се извършва от трима назначени работници доставки до домовете, а от нея се ползват 56 потребители, 10 от тях ползват и медицински грижи в Смолян, Момчиловци и Кутела.

Проектът е продължение на „Патронажна грижа + в община Смолян. Удълженият срок за предоставяне на услугите е 6 месеца: от 18.07.2022 г. – до 18.01.2023 г. Проектът се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ –Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 6, и е на стойност 355 310, 16 лв. Общата стойност на двата компонента е 1 052 891,58 лв.

Вирни се горе