Без заплати, ако съветниците не ходят на заседания, поиска ГЕРБ в Смолян

Без заплати, ако съветниците не ходят на заседания, поиска ГЕРБ в Смолян

Да не получават никакви възнаграждения, ако не ходят на заседанията на Общинския съвет, без значение дали това е по уважителни причини, поиска ГЕРБ в Смолян.

Новоизбраният председател на групата съветници Ангел Безергянов уведоми ОбС, че внася промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“. По думите му това е един справедлив, нравствено-морален акт от страна на съветниците в ГЕРБ, защото този, който не ходи на работа, съответно не трябва да получава възнаграждение. В проекта за изменение и допълнение ще бъдат направени и други промени, които ще доведат до подобряване на организацията и работата на постоянните комисии и на ОбС като цяло.

„Ние като общински съветници трябва да пазим и съхраняваме достойнството, авторитета и доброто име на Общински съвет – Смолян, като орган на местно самоуправление. Нашата роля е изключително отговорна и важна, тя рефлектира пряко и непосредствено върху хората, които са ни подкрепили и са ни гласували доверие да защитаваме и отстояваме техните права и интереси, да работим за благоденствието и благополучието им, както и да се опитваме да изградим един съвременен, модерен европейски облик на населените места в община Смолян“, аргументира се Безергянов.

Той подчерта, че съветниците на ГЕРБ винаги са били за публичност, прозрачност, информираност и достъпност относно това, което се случва в община Смолян. По тази причина в проекта за промяна в Правилника ще се предложи не просто една ежемесечна справка за направените разходи и поетите ангажименти от община Смолян, а пълен ежемесечен отчет за всички разходи и поети ангажименти. Отделно от това във всяко тримесечие да бъде представена и подробна информация за планираните обществени поръчки за този период. Този проект за изменение и допълнение на правилника ще бъде официално оформен по надлежния ред и входиран в следващите няколко дни в ОбС. Той ще бъде качен и достъпен на интернет страницата на община Смолян за публични обсъждания и консултации от всички заинтересовани страни.

Вирни се горе