България в дъното на ЕС по благосъстояние на домакинствата

България в дъното на ЕС по благосъстояние на домакинствата

Фактическото индивидуално потребление (ФИП) измерва материалното благосъстояние на домакинствата. През 2020 г. нивото на ФИП на човек от населението, изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), варира значително между държавите – членки на ЕС, от 61% до 145% от средното равнище в EС-27.

Това се посочва в анализ от НСИ.

Данните, публикувани от Евростат – Статистическата служба на ЕС, са базирани на ревизираните паритети на покупателната способност (ППС) и на последните актуални данни за БВП и населението.

Люксембург отбелязва най-високото ниво на ФИП на човек от населението с 45% над средното равнище за ЕС-27_2020, следван от Германия (24%), Дания (22%), Нидерландия (17%) и Австрия (16%). През 2020 г. девет държави членки отбелязват ФИП на човек от населението над средното равнище за ЕС-27

Най-ниските нива на ФИП на човек от населението са регистрирани в България (39% под средното за ЕС-27_2020 равнище), Хърватия (32%), Унгария и Латвия (по 30%) и Словакия (29%).

През последните три години ФИП на човек от населението в сравнение със средното за ЕС-27 се е променило за повечето от държавите членки. Значително увеличение е регистрирано в Румъния (80% от средното за ЕС-27_2020 през 2020 г. в сравнение със 74% през 2018 г.), следвана от Дания (122 към 117%), Полша (83 към 78%), Унгария (70 към 65%), Литва (95 към 91%) и България (61 към 57%). Най-голямо намаление е регистрирано в Испания (85% през 2020 г. към 92% през 2018 г.) и Люксембург (145 към 152%), следвани от Малта (81 към 86%), Ирландия (90 към 95%), Гърция (74 към 78%) и Италия (96 към 100%).

През 2020 г. Люксембург и Ирландия бележат най-високи нива на БВП на човек от населението, изразени в СПС между държавите – членки на ЕС, със 163% и 109% над средното за ЕС-27.

Данните показват значително различие между държавите – членки на ЕС, по отношение на БВП на човек от населението, използван за измерване на икономическата активност. След Люксембург и Ирландия пет държави бележат повече от 20% над средното за ЕС-27_2020 равнище – Дания (35%), Нидерландия (32%), Австрия (24%), Швеция и Германия (по 23%).

Най-ниските нива на БВП на човек от населението са регистрирани в България (45% под средното за ЕС-27_2020 равнище), Гърция (38%), Хърватия (36%), Словакия и Латвия (по 30%).

Вирни се горе