„Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“ представиха ОИЦ пред медии в Смолян

„Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“ представиха ОИЦ пред медии в Смолян

Областен информационен център – Смолян (ОИЦ) проведе среща с представители на местни и регионални медии, по време на която представи Националната кампания на Мрежата от 28 информационни центъра в страната, под наслов „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“. Кампанията цели да запознае широката общественост с новата Многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027 г., както и да популяризира предложената от Европейската комисия законодателна рамка за новия програмен период. По време на събитията, които са част от Кампанията, ще бъде отбелязана и 30 години Кохезионна политика на Европейския съюз.

Като част от Кампанията, екипът на ОИЦ – Смолян ще проведе анкета във всички общини от Областта, чрез която ще проучи мнението на обществеността за проблемите на региона и за очакванията им къде да бъдат насочени усилията на бъдещата политика по сближаване. Анкетата ще бъде достъпна и онлайн от следващата седмица, в профила на ОИЦ – Смолян в единния информационен портал www.eufunds.bg , където всеки желаещ ще може да я попълни.

Чрез открита приемна и интерактивно проучване под надслов „Европа иска да ви чуе“, екипът на ОИЦ – Смолян се надява да достигне до по-широк кръг от хора и да разбере тяхното мнение за Кохезионната политика след 2020 г. Откритите приемни са планирани за: 16 октомври 2018 г., от 10:30 часа пред Областна администрация в гр. Смолян, 17 октомври 2018 г., от 10:30 часа на площада пред сградата на община Девин и на 23 октомври 2018 г. от 12:00 часа пред сградата на община Златоград. Очакваме ви!

На 26 октомври 2018 г., от 10:30 часа в залата на Областна администрация Смолян, Областен информационен център – Смолян, съвместно с Областна администрация Смолян организират Граждански диалог „Бъдеще на Кохезионната политика на ЕС“. В рамките на диалога, ще бъде представена Многогодишната финансова рамка 2021 – 2027 г., новите регламенти, предложените промени в Закона за регионално развитие, както и обобщени резултати от проведеното проучване. Участие в събитието ще вземе и евродепутатът г-н Владимир Уручев. Целта на дебата е да се привлекат гражданите за участие в отворен дебат за приноса и потенциала на политиката по сближаване на Европейския съюз, както и за идентифициране на възможностите и специфичните нужди от инвестиции в региона.

На днешната среща, екипът на ОИЦ – Смолян представи и две актуални процедури за кандидатстване, финансирани със средства от Европейския съюз. Това са процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., по която нови предприемачи могат да реализират своите идеи. Финансирането по нея е до 200 000 лева, като процентът на безвъзмездна финансова помощ е 80 %, а област Смолян е приоритетен регион, което ще носи допълнително точки на кандидатите, решили да изпълняват проектите си на територията на Областта.

Другата възможност за финансиране, която беше представена е подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.. Тя е отворена за кандидатстване в три направления – занаяти, производство и услуги. Кандидатите по нея могат да бъдат само от общини, попадащи в обхвата на ПРСР.

За тези и други възможности за европейско финансиране, можете да посетите офиса на ОИЦ-Смолян, който се намира до входа на община Смолян или да се свържете с тях на тел.: 0301/88805.

Екипът на Областен информационен център – Смолян приканва всички жители на Областта да се включат активно в настоящата кампания и да изкажат своето мнение.

Вирни се горе