Пампорово: Това е поредна атака срещу нас

Пампорово: Това е поредна атака срещу нас

Започна поредната атака срещу „Пампорово” АД с изнасяне на неверни данни, позовавайки се на информация, предоставена в разрез с разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Това се казва в писмо на компанията, изпратено до медиите във връзка с изнесени вчера данни от Пейо Майорски, председател на „Синята планета”.

„Пампорово” АД е депозирало в МЗХ писмо, опровергаващо изложената в медийното пространство информация, което предоставяме на вашето внимание.

С настоящото разчитаме българската общественост да бъде правилно, коректно и точно информирана от средствата за масово осведомяване, както за изложените факти, така и за безразличието на Държавата и държавните органи и институции по отношение на един цял курорт с национално значение, какъвто е курортен комплекс „Пампорово“, който се явява и структуроопределящ за икономиката на Смолянска област, съобщиха от дружеството.

Припомняме, че в писмото от земеделското министерство се посочва, че Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) не разполага с информация за сключени договори с „Пампорово“ АД за заплащане на наем за ползваните територии от Държавния горски фонд и Държавния поземлен фонд. Агенцията дори няма информация колко точно държавни и общински имоти ползва дружеството за своята дейност.

„Пампорово“ АД (собственост на Цветелина Бориславова, която притежава Българо-американската кредитна банка) не плаща и лев на държавата за ползваните стотици декари държавни земи и гори за ски писти, лифтове и оръдия за изкуствен сняг. Това се казва в писмо на Министерство на земеделието и храните до сдружение „Синята планета“ по Закона за достъп до обществена информация. Това съобщи председателят на “Синята планета” Пейо Майорски.

Ето и текста на писмото до Проф. д.с.н. ДИМИТЪРГРЕКОВ МИНИСТЪРНАЗЕМЕДЕЛИЕТОИХРАНИТЕ ОТ „ПАМПОРОВО“ АД:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

От публикации в медиите узнаваме, че Министерството на земеделието и храните е предоставило достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация на сдружение „Синята планета“ по въпроси, свързани с условията при които „Пампорово“ АД ползва земи от държавния горски фонд и държавния поземлен фонд, заети от ски писти в курортен комплекс „Пампорово“.

В публикациите се твърди, че по данни от официалния отговор на повереното Ви ведомство „Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) не разполага с информация за сключени договори с „Пампорово“ АД за заплащане на наем за ползваните територии от Държавния горски фонд и Държавния поземлен фонд. Агенцията дори няма информация колко точно държавни и общински имоти ползва дружеството за своята дейност“, както и че „Пампорово“АД извършва дейността си на заменени земи и гори от горската територия в курорта, на които има ски писти и лифтове. Това означава, че имотите се ползват въпреки наложения мораториум no време на правителството на ГЕРБ. Дружеството обаче ползва земите и горите от горския фонд, показа преди време проверката на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). В Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) има информация за законно ползване само на 83 дка от 2004 г. За останалите ползваните от дружеството стотици декари нямат информация“.

За нас е необяснимо поради какви причини в производството по предоставяне на обществена информация по заявлението на сдружение „Синята планета“ не е отчетено обстоятелството, че

с исканата информация се засягат правата на „Пампорово“ АД и е било необходимо да бъде поискано съгласието на Дружеството за предоставянето й. Действия в тази насока не са били предприети, нито е поискано съдействие от наша страна за изясняване на относимите към запитването факти и обстоятелства. Нещо повече – даден е приоритет на правото на сдружение „Синята планета“ да получи обществена информация, но при допуснато нарушение на законовите разпоредби и без да са предприети мерки по охрана правата на „Пампорово“ АД. По този начин сдружение „Синята планета“ е третирано по облагодетелстваш, начин, на фона на многобройните и дългогодишни молби, заявления и писма на „Пампорово“ АД по същите въпроси, засегнати в заявлението. Правото на достъп до обществена информация няма абсолютен характер. С разпоредбата на чл. 5 от ЗДОИ е въведено основно правило, забраняващо достъпа до обществена информация да бъде насочено срещу правата и доброто име на трети лица. Упражняването на основните права на гражданите, каквото е правото на достъп до обществена информация, не може да става в нарушение на общия принцип в правото, че с упражняването на субективните права не може да се злоупотребява. Правата не могат да се упражняват с цел да се навреди някому или не за задоволяване на признатия от правото интерес.

Учудени сме от факта, че Министерството на земеделието и храните в продължение на 20 години многократно не отговаря на опитите на „Пампорово“ АД за трайно уреждане и преодоляване на обективно възникналите пречки във връзка със ски пистите в курорт Пампорово, а същевременно в нарушение на ЗДОИ предоставя информация, при това невярна според публикациите, засягаща доброто име на „Пампорово“ АД.

Твърденията, изнесени в средствата за масова информация с посочен източник Министерството на земеделието и храните, увреждат доброто име и авторитета на „Пампорово“ АД – оператор на една от най-големите ски зони в България в разгара на курортния сезон. „Пампорово“ АД осигурява през зимните месеци работни места средномесечно на 400 човека, а през летните месеци на 180 човека, като средномесечния на годишна база брой заети лица е 240 човека. Общият размер на платените заплати, осигуровки и данъци за сметка на работодателя е 13 306 676 лв.

С оглед предприемането на законосъобразни мерки за защита на интересите на Дружеството настоявам да ни бъде предоставено копие от писмото на Министерство на земеделието и храните, изпратено до „Синя планета“.

Приемете настоящото писмо за заявление по смисъла на чл. 4, ал. 1 във връзка с ал. 3 отЗДОИ,

Убедени сме, че в Министерството на земеделието и храните и в Изпълнителна агенция по горите или в техните поделения се съхранява писмена документация, удостоверяваща заплатените от „Пампорово“ АД суми за наем на земи от ДГФ и ДПФ, използвани за ски писти.

Платените наеми за ползване на писти от ДГФ за периода от 2010 г. до 2013 г. са в размер на 102 228.68 лева, а в приложената справка са посочени подробни данни за номерата на фактурите, номерата на договорите и размера на сумите, заплатени от Дружеството ни за периода от 2005 г. до 31.12.2013 г.

На 04.01.2013 г. „Пампорово“ АД е заплатило цената от 75 960 лв. за 3 имота, които Министьрът на земеделието и храните със заповед № РД49-498/14.И.2012 г. нарежда да бъдат продадени на дружеството. До настоящия момент Министерството на земеделието и храните в разрез с всички законови разпоредби не е сключило договор в изпълнение на издадената заповед и извършеното плащане на цената. въпреки че многократно е било приканвано за това от „Пампорово“ АД чрез нарочни писма.

За сезон 2013 г. – 2014 г. „Пампорово“ АД е платило до момента на Държавно лесничейство Смолян и на Държавно лесничейство Широка лъка обща сума в размер на 24 383,29 лв., представляващи дължим наем за пистите.

През м. февруари 2014 г. са заплатени и 3 904 лв. на Южно Централно Държавно Предприятие като основание за това е полученото на 27.02.2014 г. писмо, с което е определен наем за ползваните през лятото на 2013 г. терени за вело алеи по договори № № 39/25.06.2012 и 78/23.07.2013 г.

Тези данни са достатьчни за доказване на неверността на твърдението, че Дружеството ни „не плаща и лев на държавата за ползваните стотици декари държавни земи и гори за ски

писти…..“. Ето защо настояваме незабавно да коригирате предоставената информация и да

потърсите отговорност от длъжностните лица, допуснали включването й в отговора до Сдружение „Синя планета“.

От приложените договори се установява, че още през 2005 г. в полза на „Пампорово“ АД е учредено право на ползване върху земи от ДГФ за срок от 20 години. При сключването на тези договори Министерство на земеделието и горите е представлявано от Национално управление по горите. Учреденото право на ползване е възмездно на стойност 465 780,74 лв. и в договорите са цитирани номерата на платежните документи за заплащане на дължимите суми.

Невъзможността на ИАГ да предостави коректна и пълна информация за сключените договори и за заплатените от „Пампорово“ АД суми не може да служи като оправдание за тиражиране на подвеждаща информация с тежки последици за доброто име и авторитета на Дружеството.

Твърдението, че „Пампорово“ АД извършва дейността си на заменени земи и гори от горската територия в курорта, на които има ски писти и лифтове“ и ползва имотите „въпрени наложения мораториум по време на правителството на ГЕРБ“ също не отговаря

на истината.

—————–

Напомняме Ви, че съгласно § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите в сила от 08.03.2011 г. (ДВ, бр. 19 от 2011 r.) e забранено да се променя предназначението по реда на Закона за горите и да се извършва строителство в поземлени имоти в горски територии, които физически и юридически лица или общини са придобили от държавата в резултат на замени, извършени до деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“. Дружеството за периода от 2001 г. до сега, откакто е реализирана продажба на 60% от капитала му, никога не е сключвало договори за замяна на собствени с държавни земи от ДГФ с цел разширение на ски зоната в курортен комплекс „Пампорово“. За нас е необяснимо по какви причини в обнародвания в ДВ бр. 48/2011г. списък са включени имоти от ДГФ, държавна собственост, части от които се използват през зимния сезон като ски писти, създадени преди 1990г.

Независимо от декларираното в т. 3.2. от Приватизационния договор, сключен на 16.01.2001 г., че „Дружеството разполага с всички необходими разрешения и отговаря на всички необходими условия за законно осъществяване на стопанската си дейност според законодателството на Република България“, както и от посоченото в Информационния меморандум, че „дейността на дружеството обхваща както зимния сезон, така и лятото, като включва … спортни услуги – ски писти за алпийски дисциплини с различни трудности, лифтови съоръжения, ски гардероби, сноу борд, писти за дълго бягане, …“, след сключването на приватизационната сделка Министерството на икономиката и Министерството на земеделието не са предприели никакви действия за адекватно изпълнение на приватизационния договор, тьй като ски-пистите, които са оперирани от „Пампорово“ АД попадат в държавен поземлен фонд и държавен горски фонд.

Въпросът с трайното и законосъобразно уреждане на правата на „Пампорово“ АД върху земите от ДГФ и ДПФ, заети от ски пистите в курортния комплекс е „висящ“ от повече от 20 години.

Независимо от липсата на трайно законодателно и управленско решение на въпроса за правата върху земите, използвани за ски-писти, в изпълнение на изискванията на нормативната уредба „Пампорово“ АД, в качеството му на собственик на прилежащите към пистите съоръжения -лифтове и влекове, изпълнява задълженията си по Закона за туризма като влага значителни средства за рекултивация на терена на ски пистите (затревяване на оголени участъци, косене, почистване от храстовидна растителност, отстраняване на камъни, скални парчета, дънери, дупки и други неравности, причинени от порои и ерозия, отводняване, дрениране, изграждане на укрепителни шкарпи), както и за снегоутъпкване, създаване на изкуствен сняг, поставяне на постоянни и временни ограждения, обезопасявания. Вложените от Дружеството средства са отчитани пред Агенцията за следприватизационен контрол, а справки за размера на направените разходи са представяни многократно на различни държавни органи и служби. He без значение е фактът, че само в резултат на отговорното и последователно отношение на Дружеството към нуждата от добре стопанисвани и поддържани ски писти е възможно да съществува и да се развива международния ски курорт „Пампорово“ и да се развива свободната стопанска инициатива на множеството хотелиери, собственици на заведения и други обслужващи обекти на територията на комплекса.

Като приложение към настоящото писмо Ви представяме само част от водената през този период кореспонденция между Дружеството и повереното Ви ведомство. От съдържанието на заявленията и писмата на „Пампорово“ АД се установява, че сме били последователни в желанието ни да постигнем трайно и справедливо уреждане на въпросите относно правата на Дружеството върху посочените земи.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Достатъчно е да се запознаете с подробната хронология на предприетите от „Пампорово“ АД действия по създаване на траен статут на ски пистите, създадени върху земи от ДГФ преди повече от40 години, описана в писмото ни до Министьр – председателя на Република България вх. № 364/13.11.2013 г., за да се убедите, че изнесеното в отговора Ви до Сдружение „Синя планета“ не отговаря на обективната истина,

В качеството Ви на държавен орган, отговорен за стопанисването и управлението на земите от държавния поземлен и държавния горски фонд,

НАСТОЯВАМЕ

за Вашия отговор на множеството наши писма и запитвания, тъй като в нито един документ не е изразена официалната позиция на повереното Ви ведомство по въпроса за условията и реда, по който „Пампорово“ АД, като собственик на прилежащите към пистите съоръжения -лифтове и влекове, следва да изпълнява задълженията си по Закона за туризма и по конкретно чл. 157 във връзка с чл. 154 и чл. 156 от ЗТ, като оператор на ски зоната в курорта Пампорово. Няма друга държава, в която създадените задължения за един правен субект да не релевират със съответните предпоставки за тяхното изпълнение, като нещо повече, държавните органи да създават пречки за това изпълнение, както и да бъдат предприети мерки от Ваша страна за преустановяване на проявите на бездействие, недобросъвестност и некомпетентност на отделни чиновници, които като не са положили необходимите усилия за изясняване на относимите факти и обстоятелства, визирани в заявлението на сдружение „Синя планета“, увреждат интересите на Дружеството и на курорт Пампорово като цяло и рушат авторитета на държавните органи.

Оставаме на разположение и заявяваме готовност за пълно съдействие на всички държавни органи и служби за изясняване на повдигнатите от сдружение „Синя планета“ въпроси, още повече, че от страна на „Пампорово“ АД същите проблеми са повтаряни многократно през изминалите десетилетия.

При условие, че не вземете ясна позиция по повдигнатите в настоящото писмо въпроси, ще приемем, че ръководеното от Вас ведомство целенасочено води политика срещу курорт Пампорово, което е лишено от всякаква икономическа логика.

Вирни се горе