Асоциация по ВиК-Смолян проведе редовното си заседание

Асоциация по ВиК-Смолян проведе редовното си заседание

Под ръководството на областният управител Стефан Сабрутев, в качеството му на председател на Асоциация по ВиК - Смолян, се проведе редовно общо събрание на Асоциацията в присъствието на 77,45% от членовете. На заседанието бяха приети отчетите за дейността на Асоциация по ВиК - Смолян и изпълнение на бюджета за 2022 г. Присъстващите членове приеха бюджет на Асоциацията по ВиК за 2023 г. Обсъдена бе и приета подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ - ЕООД - гр. Смолян за инвестиции в активи, публична държавна и публична общинска собственост през 2023 г. Предвижда се инвестициите през 2023 г. да бъдат в общ размер на 815 000 лв., разпределени по общини, съобразно квотата им в Общото събрание.

Обсъдени бяха възможностите за преразглеждане на актуализирания „Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД - гр. Смолян като ВиК Оператор за 2022-2026 г., както и за оптимизиране работата на Оператора, намаляване на цените на ВиК услугите за довеждане, отвеждане и пречистване, но поради липса на изискуемо квалифицирано мнозинство не бе взето решение.

На редовното общо събрание присъстваха заместник областния управител на Смолян - Христо Станчев, главния секретар на Областна администрация Георги Кисьов, Мирослав Янчев - кмет на Община Златоград, Боран Хаджиев - кмет на Община Чепеларе, инж. Мариана Цекова - заместник-кмет на Община Смолян, Зорка Маджарова - заместник-кмет на Община Баните, Славейко Сельошев - заместник-кмет на Община Доспат, Тефик Шидеров - началник на дирекция в Община Борино. Представители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Смолян бяха инж. Николай Сираков и Севда Хаджиева - главен счетоводител.

Вирни се горе