АПИ обяви обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища за следващите 3 години

АПИ обяви обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища за следващите 3 години

Агенция „Пътна инфраструктура" обяви обществените поръчки за избор на изпълнители за поддържане на републиканските пътища за следващите 3 години. Обществените поръчки са за поддържане на автомагистралите „Хемус", „Тракия", „Струма" и „Марица", както и за пътната мрежа в шестте района за планиране – Северозападен, Северен централен район, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район.

Дейностите предмет на обществените поръчки ще се финансират от държавния бюджет и в съответствие с разчетените в бюджета на АПИ средства за всяка година.

За Южен централен район общата индикативна стойност на обществената поръчка е 378 467 700 лв. без ДДС. Тя е разделена на 5 обособени позиции по областни пътни управления:

За ОПУ Кърджали, с прогнозна стойност 64 069 875 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 649 км;

За ОПУ Пазарджик, с индикативна стойност 67 315 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е почти 697 км;

За ОПУ Пловдив прогнозната стойност е 91 985 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е близо 919 км;

За ОПУ Смолян, с прогнозна стойност 56 297 825 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 539 км;

ОПУ Хасково прогнозната стойност е 98 800 000 лв. без ДДС. Дължината на пътната мрежа е 1011 км.

Изпълнителите ще осигуряват дейностите по поддържането на републиканските пътища – текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации. В текущия ремонт е предвидено отстраняване на отделни повреди по пътното платно, възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения, ремонт на пукнатини и неравности по пътното платно, запълване на фуги на пътни съоръжения, укрепване на откоси, профилиране и оформяне на банкети, почистване на малки свлачища, срутища и наноси, ежемесечно почистване на битови отпадъци в обхвата на автомагистралния участък и др.

Заложените гаранционни срокове на изпълняваните работи са: за ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – шест месеца; за машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – две години; за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 три години.

В поръчката са заложени изисквания за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория. Резултати от измерванията бъдещият изпълнител на поръчката ще трябва да осигурява при изпълнението на целия договор, за всеки един вид дейност, която подлежи на изпитване, съгласно нормативните документи. Конкретни изисквания са посочени и при изпълнението на дейностите, свързани с пасивната пътна безопасност, каквито са премахването на крайпътната растителност за по-добра видимост на шофьорите и почистването на пътните принадлежности.

Вирни се горе