АПИ: 8 са кандидатите за реконструкция на 15,4 км от път III-867 - единствена пътна връзка към Златоград

АПИ: 8 са кандидатите за реконструкция на 15,4 км от път III-867 - единствена пътна връзка към Златоград

8 са отворените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за реконструкцията на 15,4 км от път III-867 Мадан – Златоград – Бенковски, на територията на областите Смолян и Кърджали. Третокласният път е единствената пътна връзка към Златоград и околните населени места. Свързва община Златоград със съседните общини – Мадан, Неделино и Кирково, и осигурява връзката между път II-86 Рудозем – Смолян – Асеновград и път I-5 Кърджали – Маказа. Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ са на:

„Пътища и мостове“ ЕООД;

„ПСТ Груп“ ЕАД;

„Инфраструктурна компания“ АД;

„Трейс Груп холд“ АД;

„ИСА 2000“ ЕООД;

ДЗЗД „АПП МЗБ“, в което участват: „Пътища Пловдив“ АД и „Агромах“ ЕООД;

ДЗЗД „Арда 2015“, в което са: „Пътстройинженеринг“ АД, „Сенстрой“ ЕООД, „Герт Груп“ ЕООД;

„Мегаинвест-холд“ ЕООД.

Обществената поръчка е с три обособени позиции за реконструкцията на: участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, с обща дължина 5,081 км – на територията на област Смолян. Индикативна стойност: 3 578 240 лв. без ДДС. участък от км 28+135 до км 32+478, с дължина 4,3 км – на територията на област Смолян. Индикативна стойност: 2 833 225 лв. без ДДС. участък от км 32+478 до км 38+443, с обща дължина 5,9 км – на територията на област Кърджали. Индикативна стойност: 4 673 890 лв. без ДДС. Общата индикативната стойност на трите участъка е над 11 млн. лв. без ДДС. Отсечките, които ще бъдат реконструирани започват от разклона за с. Ерма река до Златоград, преминават през индустриалната зона на Златоград и завършват при разклона за с. Долен. Максималният срок за изпълнение е 120 дни. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта.

Вирни се горе