Апелативен съд - Бургас прекрати въззивно дело за иманярство срещу Живко и Здравко Чепишеви

Апелативен съд - Бургас прекрати въззивно дело за иманярство срещу Живко и Здравко Чепишеви

Апелативен съд Бургас прекрати ВНОХД 203/2015 г., образувано по протест на Софийска градска прокуратура срещу постановената на Живко Чепишев и Здравко Чепишев оправдателна присъда. Това съобщиха от пресцентъра на съда, предаде Фокус.

На 09.07.2015 год. Окръжен съд – Бургас е признал за невиновни и е оправдал двамата подсъдими по повдигнати им две обвинения – за търсене и за повреждане на археологически обекти на 22.11.2011 г. в землището на с. Черноград, община Айтос, в местността „Могилата”. Според обвинението двамата в съучастие като съизвършители, посредствено чрез трето лице, без съответно разрешение по реда на чл. 148 от Закона за културното наследство, търсили археологически обекти на територията на недвижима културна ценност, представляваща надгробно съоръжение, свързано с погребалните обичаи и практики и култа към предците на древните траки, населявали нашите земи във времето на II хилядолетие преди Христа до IV век след Христа, като за извършване на деянието е било използвано моторно превозно средство – самоходни машина „багер”, управлявано от трето лице. Второто обвинение е за това, че в същата местност повредили противозаконно чужда недвижима вещ — посочената недвижима културна ценност, изключителна държавна собственост, в резултат на което били причинени значителни вреди и настъпили тежки последици. Разбита била подпорната каменна стена в основата на могилата, имаща конструктивна роля за задържане на могилния насип, засегнато било каменно съоръжение в северозападната част на могилата, и с това са причинени щети в размер на 70 000 лв., съизмерими с оценката на провеждането на спасителни археологични изследвания и възстановяване на културната ценност. Със същата присъда Бургаският окръжен съд е отхвърлил и предявения за съвместно разглеждане в наказателния процес граждански иск от Министъра на регионалното развитие и благоустройството в размер на 70 000 лв. обезщетение за причинени имуществени вреди. Производството е образувано с въззивен протест, подаден от представител на Софийска градска прокуратура чрез Окръжен съд Бургас, с който се моли Бургаският апелативен съд да провери първоинстанционния акт, да го отмени като неправилен и да признае двамата подсъдими за виновни по повдигнатите им обвинения. Пред въззивния съд двамата подсъдими пледираха, че производството следва да се прекрати, тъй като протестът не е подаден от надлежно легитимирана страна в наказателния процес. Те посочиха, че в конкретния случай страна в съдебното производство е била Окръжна прокуратура Бургас, а не Софийска градска прокуратура. Във всички съдебни заседания, проведени в Окръжен съд Бургас, се е явявал представител на Бургаската окръжна прокуратура, която не е подала протеста. Те считат, че прокурорът от Софийска градска прокуратура няма право да подава протест за друг съдебен район, тъй като няма представителна власт. Според тях би трябвало да има изрична заповед на административния ръководител на прокуратурата, страна в наказателното производство, с която да му бъде предоставено това правомощие. Днес представителят на Апелативна прокуратура Бургас намери възраженията на подсъдимите за основателни. Становището на Върховния касационен съд е, че прокуратурите имат само териториална компетентност и единствено Главният прокурор има правомощието да овласти друг прокурор, който да възрази, като в този случай протестът е подаден от некомпетентен орган.

Представителят на Министерството на регионалното развитие и благоустройство се присъедини към становището на прокурора. Апелативният съд, след като изслуша становищата на страните, ги намери за основателни, поради следните съображения. С изготвен обвинителен акт е образувано първоинстанционното производство в Окръжен съд Бургас. Участие в него е взел прокурор от Бургаска окръжна прокуратура. Постановената на първа инстанция присъда е протестирана от Софийска градска прокуратура. В член 126, ал. 1 от Конституцията на Република България е уредена структурата на прокуратурата, която е в съответствие с тази на съдилищата. В закона за съдебната власт е регламентирано, че видовете прокуратури отговарят по степен на съдилищата. Практиката на Върховния касационен съд сочи като недопустимо прокурор от друга прокуратура в страната, в случая Софийска градска прокуратура, да протестира присъдата на съд в друг съдебен район. Бургаският окръжен съд не е изпълнил процесуалните си задължения да върне подадения протест на прокурора, който е нямал право да протестира присъдата, поради липса на компетентност, а е изпратил делото на Апелативен съд. С тези мотиви въззивният съд прекрати наказателното производство и върна делото на Бургаския окръжен съд за изпълнение на указанията.

Пресцентърът припомня, че при разглеждане на делото пред първата инстанция Чепишеви обясниха, че са се намирали в землището на с. Черноград, за да окажат юридически услуги на техен клиент – да направят оглед на земеделски земи, които клиентът искал да наеме и обработва. Те трябвало да проверят дали съответстват въпросните земи със скиците и документите за собственост. На посоченото място двамата за първи път са видели лицето с багера. Полицаите ги заварили в автомобил, в който изчаквали собствениците на нивите и техните адвокати.

Вирни се горе