Агенция за социално подпомагане проведе надграждащо обучение за специалистите от социалните услуги в област Смолян

Агенция за социално подпомагане проведе надграждащо обучение за специалистите от социалните услуги в област Смолян

Темата на обучението бе "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социално подпомагане".

В дните 22 - 24.08.2022г. участие в обучението на Пампорово взеха психолози,социални работници, директори на институции,специалисти в социално подпомагане и др.от различни институции, Дирекции Социално подпомагане, Дневни центрове, ЦОПове, Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, ЦНСТДБУ, отдел закрила на детето и др.

Обучението е по проект финансиран от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020г." съфинансирана от Европейски социален фонд.

В екипна работа по групи и индивидуално,бяха представени случаи от практиката,споделени бяха опит и мнения ,като по този начин се надградиха и затвърдиха уменията на специалистите.

Вирни се горе