Адв. Елена Даскалова - Радева е новият председател на Адвокатската колегия в Смолян

Адв. Елена Даскалова - Радева е новият председател на Адвокатската колегия в Смолян

Адвокатска колегия – Смолян с ново ръководство

На кратка церемония на 17.02.2022 година се състоя встъпването в длъжност на новоизбраното ръководство на Адвокатска колегия – Смолян, като символично старото ръководство посрещна новоизбрания Адвокатски съвет.

Същият е избран на проведените на 29.01.2022 година и 06.02.2022 година избори на органи на Адвокатската колегия – адвокатски съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на адвокатската колегия.

На същите за председател на Адвокатската колегия е избрана адв. Елена Димитрова Даскалова-Радева, а за членове на Адвокатския съвет адвокатите: Нелия Янкова-Маринова, определена за Секретар на Адвокатския съвет, Бойко Младенов Младенов, определен за заместник председател, Анастас Иванов Анастасов, Димитър Стоянов Марев, Недка Василева Пакулева и Шинка Андреева Щинкова.

Една от основните линии в дейността на новия Адвокатски съвет ще бъде насочена към обсъждането, заемането и отстояването на активни позиции във връзка с принципите и структурата, на които следва да бъде подчинен новия устройствен закон на адвокатите, като в продължение на усилията до момента, новото ръководство на колегията ще отстоява:

1.Утвърждаването на свободна, независима и самоуправляваща се адвокатура, която се води от принципа на върховенството на правото, и която е:

  • Единна в конституционната си функция на защита правата на гражданите и стопанските субекти;

  • Децентрализирана в решаване професионалните проблеми на адвокатите, според спецификата на всяка колегия;

  • Коректив на порочните практики в съда, прокуратурата, изпълнителната и законодателна власт.

2.Активна и всеотдайна работа за възвръщане на достойнството на българските адвокати при отстояването на мисията на професията, както и за почтеност и професионализъм в дейността на адвокатите;

  1. Пряко избирателно право на всеки български адвокат, с възможност за електронно гласуване и формиране на органи, които да бъдат

представителни за цялата адвокатска общност, чрез представителност на всяка адвокатска колегия в органите на управление на национално ниво.

5.Въвеждане на възможност за съдебен контрол на актовете на адвокатурата, с които се регулира упражняването на професията адвокат, включително и актовете, с които се налагат дисциплинарни наказания на адвокати (към момента съдебен контрол е предвиден единствено и само за дисциплинарни наказания на адвокати, включени в ръководни органи на адвокатурата).

6.Връщането на Общото събрание на адвокатите от страната мястото му на върховен орган на българската адвокатура, който определя нейните политики и цели, упражнява контрол върху работата на ВАдвС и приема неговия бюджет.

Освен усилията в горната област, насочена към приемането на модерен и отговарящ на нуждите на времето Закон за адвокатурата, ръководството на Адвокатска колегия-Смолян си поставя общи приоритети като:

  • Изграждане на общност от почтена, етична, морална и професионално компетентна адвокатура, която да си върне доверието и уважението на нашите съграждани;

  • Усилена работа за утвърждаване на етичните правила и норми в отношенията между всички представители на юридическата професия, както и с органите на правораздавателната система, държавните и общински структура;

  • Като основни участници в процеса на правораздаване, да работи за активна роля на българската адвокатура в осъществяването на такава съдебната реформа, която да осигури на гражданите компетентен и независим съд, справедлив и модерен процес, както и независима, професионално подготвена и обективна прокуратура.

  • Защитата на правата на адвокатите пред органите на правораздаване, местните органи на изпълнителната власт и структурите на държавната администрация. В тази посока усилията ще са насочени към подобряване диалогът и взаимодействието с административните ръководители на съдилищата, структурите на централната и местна власт, както и с останалите юридически професии, така че институциите да оказват дължимото съдействие и уважение на адвокатите при изпълнение на техните функции.

Важна насока на работа на бъдещото ръководство на АК-Смолян ще бъде и широка медийна активност по важни теми за гражданите, така че Адвокатурата да бъде реален коректив на порочните практики в съда, прокуратурата, изпълнителната и законодателна власт чрез създаване на обществена нетърпимост към горните прояви.

Вирни се горе