Административният съд отмени Наредба № 12 на община Златоград

Административният съд отмени Наредба № 12 на община Златоград

Смолянският административен съд отмени по протест на Окръжна прокуратура – Смолян, Наредба № 12 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Златоград, приета с Решение № Г 335 по протокол № 42/30.11.2005 г. на Общински съвет – Златоград, изменена и допълнена с Решение № Г 628 по протокол № 70/30.07.2007 г.; Решение № Е 218 по протокол № 19/26.06.2012 г.; Решение № Е 870 по протокол № 64/26.11.2014 г. на Общински съвет – гр. Златоград.

В мотивите си съдът приема, че оспорваната наредба, е приета при допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила по чл.2а от ЗНА (редакция на ДВ, бр. 55/2003 г.), поради което следва да бъде отменена. Съгласно чл. 2а от ЗНА (в действалата към датата на приемане на оспорената наредба редакция на ДВ, бр. 55/2003 г.), заинтересованите от приемането на съответния нормативен акт лица се уведомяват преди неговото приемане, чрез изпращането на проекта до представителни организации на тези лица, чрез публикуването му в средствата за масово осведомяване, в Интернет или чрез оповестяването му по друг подходящ начин, като в срок не по-кратък от един месец, засегнатите могат да представят предложения и възражения до съответния компетентен орган. В случая по отношение на приетия проект на наредбата, това законово изискване не е спазено, съобщиха от съда.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Вирни се горе