Административен съд – Смолян отмени разпоредба в Наредба № 2 на Общински съвет - Златоград

Административен съд – Смолян отмени разпоредба в Наредба № 2 на Общински съвет - Златоград

Административен съд – Смолян отмени разпоредбата на чл.35, ал.5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № Г-221 от 23.02.2005 г. на Общински съвет – Златоград.

Делото е образувано по протест на Районна прокуратура – Златоград. В протеста се развиват съображения за незаконосъобразност на приетия текст в оспорената разпоредба.

В мотивите си съдът приема, че разпоредбата на чл.35, ал.5 от Наредбата е незаконосъобразно постановена и противоречаща на нормативен акт от по-висока степен, а именно ЗМДТ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, съобщи Веселка Георгиева, съдебен секретар и връзки с обществеността в Административен съд – Смолян.

Вирни се горе