90.3% от домакинствата в област Смолян имат достъп до интернет в домовете си

90.3% от домакинствата в област Смолян имат достъп до интернет в домовете си

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СМОЛЯН ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2022 г. 90.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 14.0 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 87.3%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта e на четвърто място в страната след София (столица), Хасково и Бургас.

През 2022 г. 82.3% от лицата в област Смолян на възраст 16 - 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 8.3 проценти пункта, а в сравнение с 2013 г. - ръст от 31.9 проценти пункта (фиг. 2).

През 2022 г. мъжете в областта изпреварват по активност жените при редовното използване на интернет като относителните им дялове са съответно 85.1 и 79.9%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 92.0% от лицата с висше образование, 86.3% от тези със средно образование и 55.1% от лицата с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа.

Използване на глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции се наблюдава при 26.1% от лицата от област Смолян.

Вирни се горе