85 малолетни и непълнолетни лица с противообществени прояви през 2013г. в Смолянско

85 малолетни и непълнолетни лица с противообществени прояви през 2013г. в Смолянско

По предварителни данни на НСИ през 2013 г. броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица е 97. За сравнение, през 2009 г. той е бил 120 лица, през 2010 г. – 98, през 2011 г. – 95, и през 2012 г. – 80 лица. Заведените на отчет за първи път през 2013 г. са били 45 лица, съобщиха от статистика. При анализа на водените на отчет се наблюдава следното: 83.5% са от възрастовата група 14 – 17 години, а тези на възраст 8 – 13 години представляват 16.5% от общия брой. Преобладават момчетата, броят им през 2013 г. е 89 (91.8%), докато момичетата са 8 или 8.2%. Учащи са били 81 лица или 83.5%. Не са учили и не са работили 10 лица или 10.3%. От отчет са снети 26 лица или 26.8%, като 17 (65.4%) са отпаднали за поправяне в поведението, а 9 (34.6%) – поради навършване на 18-годишна възраст.

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2013 г., са 85. Момичетата са 27, или 31.8%, а момчетата - 58, или 68.2%. За „бягство от дома (от вкъщи)” през ДПС са преминали 8 лица, или 9.4%.

През 2013 г. 56 от водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица са извършили престъпления. Най-разпространеното престъпление е кражбата на имущество. Извършителите на кражби са 33 лица, или 58.9% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е дялът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на кражби от домовете – 21.2% (7 лица), на взломни кражби - 15.2% (5 лица), на кражби от магазини или други търговски обекти - 12.1% (4 лица), на селскостопанска продукция, домашни животни и

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2013 г. са следните: Малолетни лица – 16 (21.6/

Непълнолетни лица – 58 (78.4%).

Момчета – 62 (83.8%).

66.2% от лицата са с основно образование и 32.4% са с начално или незавършено начално образование.

С двамата родители са живеели 58.1%, само с единия родител - 29.7%, а в домове за деца, лишени от родителски грижи - 12.2%.

Вирни се горе