76.3% от домакинствата в област Смолян имат достъп до интернет в домовете си

76.3% от домакинствата в област Смолян имат достъп до интернет в домовете си

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2021 г. 76.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 2.7 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 83.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта дели с Плевен 22-ро- място в страната.

През 2021 г. 74.0% от лицата в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 9.2 проценти пункта, а в сравнение с 2012 г. – ръст от 30.2 проценти пункта.

През 2021 г. мъжете в областта изпреварват по активност жените при редовното използване на интернет като относителните им дялове са съответно 79.0 и 69.0%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 92.4% от лицата с висше образование, 79.5% от тези със средно образование и едва 36.5% от лицата с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа.

Използване на глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт се наблюдава при 10.5% от лицата от област Смолян.

Вирни се горе