738 потребители на Община Смолян ще ползват социална услуга по проект „Патронажна грижа плюс“

738 потребители на Община Смолян ще ползват социална услуга по проект „Патронажна грижа плюс“

От лятото на 2021 г., Община Смолян предоставя услугата „Патронажна грижа“ по проект № BG05M9OP001-6.002-0121-C01 „Патронажна грижа + в община Смолян. Проектът, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., е с краен срок 17 юли 2022 г. В него са включени два вида дейности:

• Патронажна грижа

• Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Патронажната грижа дава възможност на лица с увреждания и възрастни хора над 54 години, в невъзможност за самообслужване, да се възползват от почасови интегрирани здравно-социални услуги. Допълващата дейност се състои от доставка на хранителни продукти и лекарства, заплащане на битови сметки и извършване на административни услуги (със средства на потребителите). Включват се и други уязвими групи, включително рискови от заразяване с COVID-19 или поставени под карантина заради вируса.

До момента 173 лица са включени в тази част от проекта. Комплексното извършване на дейностите при един потребител е до 2 часа дневно. Предоставя се от домашни помощници и медицински екип – специалист „Здравни грижи“, рехабилитатор и психолог. Обслужването е в дома на всеки, съобразно индивидуалните му потребности и специално изработен здравно-социален план. Предоставяните дейности са безплатни за потребителите, които са от 11 селища в общината.

Втората дейност по проекта – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“, се предоставя в Дома да стари хора в с. Фатово, Домовете за пълнолетни лица с психични разстройства в с. Петково и с. Ровина, Дневен център за деца на улицата в с. Широка лъка, Комплекс за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания в Смолян, Център за обществена подкрепа – Смолян и двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в Устово и кв. Каптажа на Смолян.

565 са потребителите в тази дейност по проекта. Сред тях е и персоналът на осемте институции, изложен на натоварване в условията на глобална пандемия от Covid-19, като за целта той е подсилен допълнително с 25 хигиенисти, санитари и портиери, назначени по проекта. Въведени са допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд, с цел предоставяне на защитена среда за лицата. Раздават се лични предпазни средства за персонала, организира се тестване на потребителите и др. Сред основните отговорности на назначените лица по „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ са приемане и раздаване на личните предпазни средства за персонала, приемане на дезинфектантите и извършване на дезинфекция в услугата, организиране тестването на персонала и потребителите на социалните услуги и др.

Проектът е с европейско финансиране на стойност 697 581.41 лева.

Вирни се горе