73% от домакинствата в област Смолян имат достъп до интернет в домовете си през 2018г.

73% от домакинствата в област Смолян имат достъп до интернет в домовете си през 2018г.

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Смолян показват, че през 2018 г. 73.0% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 16.5 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност по този показател за страната е 72.1%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на седмо място в страната, съобщиха от статистика.

През 2018 г. 63.0% от населението в област Смолян на възраст 16 - 74 навършени години се възползва от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 11.0 проценти пункта, а в сравнение с 2013 г. - ръст от 12.6 проценти пункта.

През 2018 г. мъжете в областта изпреварват по активност жените при редовното използване на интернет като относителните им дялове са съответно 63.8 и 62.3%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 79.5% от лицата с висше образование, 69.5% от тези със средно образование и едва 22.8% от лицата с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа.

През 2018 г. 11.9% от лицата в област Смолян използват глобалната мрежа за взаимодействие с публичната администрация и местното самоуправление.

Изследването за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България от 2004 г. съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия. Основната му цел е получаване на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години. През 2018 г. са анкетирани 4 223 домакинства, избрани на случаен принцип, и 9 275 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия, ИКТ на работното място, цифрови умения, споделена икономика и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата. Фиксираната широколентова връзка включва DSL, ADSL, VDSL, LAN, кабелен модем CATV, оптичен кабел, сателит, обществен Wi-Fi и други.

Под мобилна широколентова връзка се разбира интернет връзка чрез мобилната телефонна мрежа (3G или 4G), чрез използване на SIM карта или флашка за мобилен интернет, мобилен телефон или смартфон като точка за достъп. Смартфонът представлява мобилен телефон, който разполага с операционна система и чрез него е възможен достъп до интернет.

Вирни се горе