7,9 млн.лв. за пътна и ВиК инфраструктура в община Борино

7,9 млн.лв. за пътна и ВиК инфраструктура в община Борино

Кметът на Община Борино, Мустафа Караахмед подписа договор с Държавен фонд " Земеделие “, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка – 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура " от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.за изпълнението на одобрен проект №21/7/2/0/00333, а именно “Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2030 от път III – 197 – с. Борино до село Чала, 0+000 до км 8+760, Община Борино”

“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3033 ОТ ПЪТ III -197 – БОРИНО – М. КАСТРАКЛИ” Стойността на проекта е 6 831 543,52 лв.

С реализирането на този проект ще се осигури по – бърз, лесен и безопасен начин за посещение на красивите местности около с. Чала и м.Кастракли, а това от своя страна ще даде изключителен тласък за развитието на туризма, земеделието и животновъдството в този район.

Вирни се горе