За три месеца общините са издали 48 разрешителни за строеж на жилищни сгради

За три месеца общините са издали 48 разрешителни за строеж на жилищни сгради

През второто тримесечие на 2013 г. местните администрации на територията на област Смолян са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с 22 жилища в тях и с 3 803 кв.м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 35 други сгради с 9 416 кв.м РЗП, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Смолян.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нямат промяна, броят на жилищата в тях нараства с 37.5%, а общата им застроена площ – със 73.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 52.2%, а разгънатата им застроена площ - със 120.5%. В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват със 116.7%, жилищата в тях – с близо три пъти, а при другите видове сгради е регистрирано увеличение с 84.2%. Съответната разгъната застроена площ на сградите бележи двойно увеличение.

През второто тримесечие на 2013 г. е започнал строежът на 8 жилищни сгради с 9 жилища в тях и с 1 853 кв.м обща застроена площ, и на 14 други сгради с 4 482 кв.м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават със 166.7%, жилищата в тях. са с два пъти повече, а общата им застроена площ – с над три пъти. Броят на започнатите други сгради нараства с 55.6%, а тяхната РЗП – с 245.3%.

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC – 2001), публикувана в сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/Classifics/KCC2001.pdf), и се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

  • административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

  • други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

Вирни се горе