358 пожара са възникнали през миналата година в област Смолян

358 пожара са възникнали през миналата година в област Смолян

През изминалата 2021 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 787 броя произшествия, от които 375 са аварийно спасителна и техническа помощ, 358 пожара, 17 случая на оказване на помощ и спасяване, 37 броя лъжливи сигнали за тревога. От регистрираните 394 пожара, най-висок е броят на тези в жилищни сгради – 190 броя, в горски територии и земеделски земи в съседство с тях – 76 бр., в транспортни средства – 22 бр. Възникналите пожари в посочените обекти и територии не подлежат на държавен противопожарен контрол. На територията на област Смолян в обекти, в които се осъществява държавен противопожарен контрол са възникнали само 10 пожара.

В резултат на възникнали пожари през 2021г. няма загинали граждани, пострадали са четирима граждани. Най-чести причини за възникване на пожар са небрежност при боравене с открит огън, неправилно ползване на нагревателни уреди и късо съединение в електрическите инсталации.

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян призовава всички да спазват правилата за пожарна безопасност. Предвид отоплителния есенно-зимен сезон, с цел недопускане на пожари, напомняме някои основни правила:

  • Печките на твърдо гориво се поставят върху негорима подложка, която е по-голяма от нея 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда!

  • Разстоянието от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката трябва да се облицова с негорими материали!

  • Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), защото има опасност от взрив!

  • Да не се изхвърля неизстинала сгурия и жарава там, където има горими материали!

  • Комините редовно да се почистват от нагар, налепи и сажди. Почистването да се извършва само с механични средства!

  • Никога не оставяйте включени електрически уреди без наблюдение!

  • При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че използваните уреди са изключени и обезопасени!

  • Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и други горими материали!

Специалистите препоръчват за отопление да се използват само стандартни и изправни отоплителни уреди и при експлоатация същите да не се оставят без наблюдение.

При забелязване признаци на пожар или други опасности, в които се застрашава живота на хората, незабавно сигнализирайте на телефон 112 !

Вирни се горе