305 лекари практикуват в лечебните заведения в област Смолян през 2021г.

305 лекари практикуват в лечебните заведения в област Смолян през 2021г.

Броят на лечебните заведения се запазва

Към 31.12.2021 г. в областта функционират осем заведения за болнична помощ с 1 060 легла в тях . Многопрофилните болници са четири с 556 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 43 с 14 легла за краткосрочно лечение, а другите лечебни и здравни заведения са три и са без легла, според данни на териториалната статистика.

В сравнение с 2020 г. броят на лечебните заведения за болнична помощ и легловият фонд се запазват.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2021 г. е една от най-високите в страната - 1067.3 на 100 000 души при средно за страната – 796.8. Сред извънболничните заведения най-голям е броят на самостоятелните медико-технически лаборатории - 19, следват медицинските центрове – 14 и самостоятелните медико-диагностични лаборатории - 9 и един диагностично - консултативен център.

През 2021 г. в област Смолян функционират три други лечебни и здравни заведения без легла. Към тях се отнасят Център за спешна медицинска помощ, Регионалната здравна инспекция и хосписи.

В края на 2021 г. на основен трудов договор в лечебните и здравни заведения в Смолянска област практикуват 305 лекари. Лекарите по дентална медицина са 124. Медицинските специалисти по здравни грижи са 627, от които 374 медицински сестри.

Според практикуваната специалност в края на 2021 г. най-голям е относителният дял на общопрактикуващите лекари - 64 или 21.0% от всички лекари в областта. Осигуреността с общопрактикуващи лекари е 6.4 на 10 000 души от населението, при средна за страната 5.8. Лекарите, практикуващи Спешна медицина са 26 (8.5%), Акушерство и гинекология - 18 (5.9%), Нервни болести и Хирургия – по 17 (5.6%), Кардиология и Педиатрия – по 16 (5.2%) и Физикална и рехабилитационна медицина - 15 (4.9%).

Населението на един лекар в края на 2021 г. за област Смолян е 326 при 231 за страната, а при лекарите по дентална медицина съответно 801 и 912 лица.

Вирни се горе