28 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ ПРИ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ РАБОТНИЦИ

28 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ ПРИ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ РАБОТНИЦИ

Синдикатите отбелязват Световния ден за здравословен и безопасен труд

Днес отново отбелязваме Международния ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки и професионални болести работници. Датата 28 април е обявена и за Световен ден за здравословен и безопасен труд. И точно на този ден трябва да припомним, че 110-та сесия на Международната конференция на труда през юни 2022 г. прие, че безопасните и здравословния условия на труд са основно човешко право за всеки работник. Това е първото разширяване на основните човешки права от четвърт век насам и несъмнен успех за всички работещи в целия свят.

По инициатива на Европейската конфедерация на профсъюзите тази година международната синдикална общност ще почете паметта на работниците, загубили своя живот поради заболявания от професионална експозиция на азбест.

На 26-ти април тази година, Европейският парламент (ЕП) одобри законодателния доклад за защита на работниците от азбест.

Това е ново решение на ЕП, като документът включва мерки като забрана за капсулиране на азбест и признаване на всички заболявания, свързани с азбеста. 

Азбестът е много опасно, канцерогенно вещество, което още присъства в много сгради и е причина за много предотвратими смъртни случаи в ЕС. 78% от професионалните ракови заболявания, признати в държавите членки, са свързани с азбеста. При вдишване, съдържащите се във въздуха азбестови влакна, могат да доведат до мезотелиом и рак на белите дробове, като между експозицията и първите признаци изминават средно 30 г. Годишно в ЕС около 90 000 души губят живота си от рак, свързан с азбеста, което го прави водеща причина за смъртни случаи на работното място.

На азбест са изложени между 4,1 и 7,3 млн. работници. 97% от тях са в строителния сектор, включително в свързаните с него професии като майстори на покриви, водопроводчици, дърводелци или работници по поставяне на подови настилки, а 2% са в сектора за управление на отпадъците. В Стратегията „Вълна на саниране“, чиято цел е до 2030 г. годишният процент на саниране на сгради най-малко да се удвои, допълнително се подчертава колко е важно да се възприеме всеобхватен подход за справяне с азбеста.

В България липсват системни данни за наблюдение на работниците, подложени на експозиция на азбест. По-голямата част от работещите в риск извършват дейности по разрушаване, реконструкция или саниране, поддръжка на сгради, в които може да има азбест. През 2020 г. има признато само едно професионално заболяване, свързано с експозиция на това вещество.

За да помогне в борбата за справянето с азбеста и другите опасни химични вещества, КНСБ започна кампания „Да спрем рака на работното място”, която цели да насърчи работодателите и работниците да прилагат по-ефективни мерки за предотвратяване на рака на работното място.

По данни на Националния център за обществено здраве и анализи всяка година се регистрират над 30 000 нови случая от ракови заболявания. Редица изследвания показват, че между 5 и 8% от тях са свързани с работното място. Ако приемем, че само 5% от общите случай на ракови заболявания са свързани с професията, това означава, че поне 1500 български работници са заболели от рак, свързан с работното място.

През 2022 г. наблюдаваме тревожна тенденция за увеличаване на смъртните случай при трудови злополуки. По оперативна информация на НОИ през миналата година у нас са регистрирани 84 смъртни случаи, в т.ч. – 10 жени, или с 16 бр. повече от 2021 г. Най-много смъртни случай има в сектор„Сухопътен транспорт” – 17 бр. (2021г. – 10 бр.), следван от сектор „Строителство” – 15 бр. (2021г. –18 бр.) и „Търговия” – 13бр. (2021 – 7 бр.).Прави впечатление, че в добивната промишленост има 6 бр. смъртни случаи, докато през 2021 г. нямаше нито един.

Отчетените трудови злополуки през 2022 г. са 2582 - със 190 повече от тези през 2021 г. Загубените в резултат на трудови злополуки календарни дни за 2022 г. са 173 731.

Секторите с най-висок брой на трудови злополуки са: „Търговия“ - 363 бр., „Транспорт и складиране на товари в транспорта“ - 291 бр. и „Строителство“ - 174 бр.

И през изтеклата година нарушенията по БЗР, констатирани от ИА ГИТ, са повече от установените нарушения по трудовоправни отношения.

През 2022 г. ИА ГИТ е извършила 79 проверки по сигнали на синдикатите. През 2022 г. са извършени 153 проверки с участие на синдикални представители в предприятията, в т.ч. и 9 бр. съвместни проверки с РС на КНСБ.

Видно от представената информация е, че в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия труд има влошаване на ситуацията през последната година, след като беше налице тенденция за намаление на смъртните случай през 2021 г. За съжаление, България продължава да е сред страните с най-висока смъртност при трудови злополуки. Загубите от увеличения брой трудови злополуки и заболяванията, свързани с тях, са за сметка на загубени работни дни, плащания за лечение, обезщетения и в крайна сметка загуба от добавена стойност за БВП.

В тази връзка КНСБ настоява да се създаде постоянна експертна работна група по изпълнение на Националната програма по безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 г. със следните основни задачи:

1.Да се проучат възможности за допълнителен финансов ресурс за реализиране на програмата извън бюджета на заинтересованите ведомства и организации и Фонд „Условия на труд“.

2.Координация при провеждане на национални информационни кампании за здравословни работни места с участието на социалните партньори и ИА ГИТ.

3.Организиране и провеждане на национално проучване за значението и възвращаемостта на инвестициите в ЗБУТ.

4.Организиране и провеждане на национален форум по ЗБУТ през 2023 г. за отчитане на напредъка по изпълнение на НПБЗР 2022 – 2024 г.

5.Създаване на платформа за споделяне на добри практики по осигуряване на ЗБУТ в предприятията, свързани с въвеждане на дигитални технологии за контрол на работната среда, иновации при използване на колективни средства за защита и ЛПС.

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов“ изплаща месечни стипендии на деца, загубили родителите си при трудова злополука. Благородната инициатива се реализира от създаването на благотворителния фонд, в продължение на 25 г. Сред стипендиантите има деца, загубили и двамата си родители. Загиналите са от различни райони, с различни професии, в т.ч. миньори, полицаи, учители, шофьори, железничари и др., част от тях синдикални членове. Стипендиите са в размер на 50 лв. на месец и се изплащат до завършване на средно образование. За абитуриентите се осигуряват еднократни допълнителни плащания. През месец май тази година 5 от стипендиантите ще бъдат абитуриенти и ще бъдат изплатени еднократни парични дарения от по 200 лв.

Към днешна дата подпомаганите деца са 34.

По време на Ковид пандемията в рамките на две години са добавени 5 стипендианти, загубили родител след боледуване. Родителите са членове на СБУ, ФНСДУО, ФСЗ и СФ „Металици“.

Помним мъртвите и ще се борим за живите!

Снимка: БГНЕС

Вирни се горе