25 ноември- Международен ден срещу насилието над жените

25 ноември- Международен ден срещу насилието над жените

25 ноември е обявен за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените. Той е приет по инициатива на ООН за премахване на насилието (изнасилване, домашно насилие и други), упражнявано върху жени. За първи път този ден е отбелязан през 1999 година. За домашното насилие не трябва да се мълчи! Търсенето на помощ от институциите не трябва да се отлага, за да бъдат избегнати фаталните последствия от недопустимо и нечовешко отношение! Научете правата си, за да можете да се защитите! Законът за защита от домашно насилие урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане. От началото на годината до днес в ОД МВР – Смолян е осъществен контрол върху 21 заповеди за незабавна защита и 11 за постоянна защита.

АКО СТЕ ПРЕТЪРПЕЛИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, НЕ ОТЛАГАЙТЕ И ПОТЪРСЕТЕ ЗАЩИТА!

Защита по Закона за домашното насилие може да търси всяко лице, пострадало от насилие, извършено от:

  1. съпруг или бивш съпруг;

  2. лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;

  3. лице, от което има дете;

  4. възходящ;

  5. низходящ;

  6. лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;

  7. лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;

  8. настойник, попечител или приемен родител;

  9. възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;

  10. лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.

Във всеки един от случаите, представляващи домашно насилие, пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита! Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд по постоянен или по настоящ адрес на пострадалото лице. Молбата се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие. В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.

Според Закона, по искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие. С последните изменения в Наказателния кодекс всички форми на домашно насилие са криминализирани. Телефони:

Национален спешен телефонен номер – 112

0800 18 676

Националната агенция за закрила на детето – + 3592 933 90 10 ; + 3592 933 90 11

Пресцентър МВР

Вирни се горе