19.4% е коефициентът на безработица в област Смолян през 2014г.

19.4% е коефициентът на безработица в област Смолян през 2014г.

През 2014 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Смолян са 60.3 хил., или 76.1% от населението на същата възраст (79.2 хил. души). В сравнение с 2013 г. коефициентът на икономическа активност нараства с 1.9 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 49.0 хил., или 48.0% от населението на 15 и повече навършени години в област Смолян през 2014 година. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Смолян през 2014 г. са 48.5 хиляди.

Коефициентът на заетост за лицата с висше образование е най-висок – 73.4%. С понижаване на степента на завършено образование той намалява, като достига най-ниската си стойност при лицата с основно и по-ниско образование – 17.7%. Безработните лица са 11.8 хил., от които 5.5 хил. са мъже и 6.3 хил. – жени. Коефициентът на безработица намалява с 0.9 процентни пункта през 2014 г. в сравнение с 2013 г. и достига 19.4% (при 11.4% средно за страната). Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 19.0 хил., от които 9.3 хил. са мъже и 9.6 хил. – жени.

Вирни се горе