170 са обявените за вековни дървета на територията на ЮЦДП-Смолян

170 са обявените за вековни дървета на територията на ЮЦДП-Смолян

На територията на Южноцентрално държавно предприятие - Смолян, която

включва областите Кърджали, Пловдив, Смолян и Пазарджик (без Община

Белово), има обявени 170 вековни дървета. Най-възрастните дървета са

чинари на 1 100 г., 900 г. и 700 години, и се намират в с. Белащица, м.

„Чифлика“, Община Родопи, Област Пловдив. Един чинар на възраст от 800

години се намира в с. Долнослав, м. „Св. Пантелеймон“, Община

Асеновград.

Най-дебелите дървета отново са чинари с обиколка от 1,3м.; 13,76 м.; 7

м.; 6,30 м.; 6,20 м.; 6,13 м.. Най-възрастното дърво е и с най-голяма

обиколка. То се намира в село Белащица, м. „Чифлика“, Община Родопи.

Интересна е лозата, която се намира в с. Паталеница, манастир "Св.

Петка", Община Пазарджик, Област Пазарджик, която е на възраст от 200

години и има обиколка 1,1 метра.

В смолянско най-възрастните са зимен бук на 330 г. в с. Малево /височина

26 м. и обиколка 4;57 м./; три тристагодишни дървета от вида бук, които

се намират в с. Сивино, с. Вълчан и с. Борино; Старият чинар в гр.

Смолян, който е на над 300 г.; чинар в с. Петково на 150 г.; круша на

250 г. в с. Бостина.

Видовото разнообразие от вековни дървета на територията на ЮЦДП е

богато:

  • от иглолистните дървесни видове: Смърч (15 бр.), Черен бор (8 бр.),

Бял бор (3 бр.), Ела (1 бр.), Ливански кедър (1 бр.), Бяла мура (1 бр.),

Секвоя (3 бр.)

  • от широколистните дървесни видове: Източен чинар (37 бр.), Бук (25

бр.), Летен дъб (18 бр.), Зимен дъб (7 бр.), Благун (10 бр.), Цер (8

бр.), Черна топола ( 5 бр.), Обикновен орех (3 бр.), Обикновен кестен

(2 бр.), джел (1 бр.), Дръжкоцветен дъб (2 бр.), Източен чинар ( 5 бр.),

Пърнар (3 бр.), Космат дъб (3 бр.), Конски кестен (1 бр.), Круша (1

бр.), Липа (1 бр.), Лоза (1 бр.), Полски бряст (2 бр.), Полски ясен (1

бр.), Черна черница (1 бр.), Черната фурма (Dyospirus lotus) (1 бр.)

Също така интересен факт е, че по инициатива на лесовъдите от региона на

Смолян, с Постановление № 12976 от 12.09.1931 г. на Министерството на

земеделието и държавните имоти (МЗДИ) е обявена първата защитена

територия в България. Това е местността Храстево (Растьово), над

тогавашния гр. Дьовлен /гр. Девин/. Нормативният акт за обявяването и е

публикуван в ДВ. Бр. 149 от 30.09.1931 г., но е отменен през 1944

година с Постановление № 490 от 13 януари 1944 г. на МЗДИ.

През 2012 г. със Заповед No.РД-173 от 23.02.2012 г.(бр. 26/2012 на

Държавен вестник) на министъра на околната среда и водите, се обявява

като защитена местност „Храстево“, с цел опазване на уникална вековна

гора от черен бор с участие на горун, цер, обикновен габър, планински

бряст, бук и др. и с групова структура, както и с цел възстановяване на

най-старата защитена територия, обявена в България, по инициатива на

лесовъдите от региона на Смолян.

На страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към

Министерство на околната среда и водите има публикуван „Регистър на

вековните дървета в България“. Той представя всички официално обявени

за вековни дървета в България.

Вирни се горе