134 малолетни и непълнолетни на отчет в Детска педагогическа стая през 2020 г.

134 малолетни и непълнолетни на отчет в Детска педагогическа стая през 2020 г.

През 2020 г. в област Смолян на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) са водени 134 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят им в сравнение с 2019 г. нараства с 3 лица (2.3%). Основните характеристики на водените на отчет в детските педагогически стаи са следните: непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 70.9%; малолетни (на възраст от 8 до 13 години) – 29.1%; момчета – 120 лица (89.6%); момичета – 14 (10.4%); учащи – 101 лица (75.4%); в криминогенна среда живеят 44 лица (32.8%). Броят на заведените на отчет през годината в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни е 38, или 28.4% от всички водени на отчет лица като 31.6% от тях са малолетни. От отчет в ДПС са снети 41 лица или 30.6% от водените на отчет през годината, като 25 (61.0%) са снети поради поправяне на поведението, а 16 (39.0%) – поради навършване на 18 годишна възраст. Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2020 г., са 83. Момичетата са 18, или 21.7%, а момчетата – 65, или 78.3%. През 2020 г. 62 малолетни и непълнолетни лица са преминали през ДПС за извършени престъпления. Кражбите на имущество са най-разпространеният вид престъпления. Извършители на кражби са 23 лица, или 37.1% от всички лица, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на взломни кражби – 43.5% (10 лица). От общия брой на лицата на възраст 8 – 17 години, преминали през ДПС за унищожаване и повреждане на имущество са 17 лица или 27.4%, за престъпления, свързани с наркотици – 6 лица (9.7%), за противозаконно отнемане на МПС – 5 лица (8.1%). През 2020 г. 8 малолетни и непълнолетни са пострадали от престъпления в област Смолян, предимно от кражби. През 2020 г. местните комисии в област Смолян са образували 60 възпитателни дела, 47 от които са по предложение на органите на прокуратурата. Решени са 51 дела, като от тях в срок до един месец са решени 42 дела, или 82.4%. Местните комисии са наложили 72 възпитателни мерки по чл. 13, ал.1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 54 деца за извършените от тях 54 общественоопасни деяния.

Вирни се горе