12 СГРАДИ СА САНИРАНИ И ОБНОВЕНИ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД СМОЛЯН”

12 СГРАДИ СА САНИРАНИ И ОБНОВЕНИ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД СМОЛЯН”

Днес в община Смолян се проведе заключителна пресконференция по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0004-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В пресконференцията взеха участие ръководителят на проекта и зам.-кмет инж.Мариана Цекова, както и зам-кмета Марин Захариев.

Бяха открити официално напълно обновените санирани блокове в Смолян – бул.“България“, №41, бл. 22 и на ул. “Г.С.Раковски” № 31, Военен блок 2

В рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“ са изпълнени дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на 12 многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян. Обектите на интервенция са построени между 1936г. (Военен блок, първият блок в Смолян) и 1987 г.(Блок 50), по-голямата част през 60-те и 70-те години. Съгласно извършените енергийни обследвания през 2019 г., сградите имаха висок разход на енергия и висока степен на генериране на въглеродни емисии. След изпълнените дейности по проекта се очаква 223 домакинства да преминат в по-горен клас на потребление и да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове с около 662 тона годишно. Обща РЗП на включените в проекта сгради е 27 467,04 кв.м. По 12-те обекта на интервенция са изпълнени строително-монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване, включително:

  1. Топлинно изолиране на външни стени.

  2. Подмяна на дограма.

  3. Топлинно изолиране и ремонт на покриви.

  4. Подмяна на осветителни тела в общите части.

  5. Изпълнение на други строителни работи. Изпълнение на задължителни строително-монтажни работи, съпътстващи предписаните енергоспестяващи мерки, които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното им изпълнение.

  6. Осигурена е достъпна среда.

С въвеждането в експлоатация на 12-те сгради, включени в проекта, санираните многофамилни жилилищни сгради в град Смолян стават общо 48. Санирани общински сгради – 17.

В град Смолян има общо 179 многофамилни жилищни сгради. Голяма част от тях не отговарят на съвременните изисквания за енергийна ефективност. Има и голям брой обществени сгради, които е необходимо да бъдат обновени. Община Смолян търси възможности за включването на всички тези сгради в програми за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници с цел по-добри условия за живот на местните хора и постигане на целите на Европейския съюз за следващия програмен период – за по-зелена и безвъглеродна Европа.

Вирни се горе