11 благородни елена, 10 лопатари, 300 сърни, 1389 диви свине, 41 заека, 25 вълци и 867 лисици са отстреляни през 2021г.

11 благородни елена, 10 лопатари, 300 сърни, 1389 диви свине, 41 заека, 25 вълци и 867 лисици са отстреляни през 2021г.

Общата площ на ловностопанските райони на територията на РДГ- Смолян е 247145.20 ха., в това число 206 170,70 ха. предоставени ловностопански райони на ловните дружини и 40 974.50 ха. държавни ловностопански райони,сочат данните в доклада.

Ловците на територията на област Смолян към 2022 г. са 4160 бр., членуващи в 64 ловни дружини, обединени в 6 ловни сдружения.

През 2021 г. на територията на РДГ- Смолян се проведоха курсове за кандидат ловци, организирани от Ловните сдружения в СЛР-ЛРД „Сокол“ гр. Смолян и СЛР-ЛРД „Девин“ гр. Девин с общо 96 бр. кандидати. Успешно издържали изпитите по теория и практика пред комисия, назначена от Изпълнителния директор на ИАГ-София, включваща представители на РДГ- Смолян, РУ „Полиция” , ТП ДГС/ДЛС и ловните сдруженията са 78 броя кандидати, при неявили се 12 броя.

През 2022 г. на територията на РДГ- Смолян предстоят да се проведат курсове за нови ловци, организирани от ловните сдружения СЛР-ЛРД „Сокол“ гр. Смолян, СЛР-ЛРД „Девин“ гр. Девин и СЛР „Чернатица“ с. Хвойна.

Дивата свиня е основен вид дивеч и най-масов обект на лов за ловците в региона.

За периода 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. от ловците в Ловните сдружения и ловците, посетили Държавните ловни стопанства и дивечовъдни участъци са остреляли съответно: 11 бр. благороден елен, 10 бр. елен лопатар, 300 бр. сърни, 1389 бр. диви свине, 41 бр. заека, 25 бр. вълка, 867 бр. лисици. Това съобщи на пресконференция днес директорът на РДГ Смолян Георги Кисьов,на която присъства и зам.директорът Сашка Иванова.

Ловен туризъм се предлага основно от Държавно ловно стопанство ''Извора'' гр. Девин. Ловен туризъм може да се практикува и в Ловните сдружения, Дивечовъдните участъци към Държавните горски стопанства и тези отдадени за стопанисване и ползване на дивеча на юридически лица. През 2021 г. от възможностите за ловения туризъм са се възползвали 176 български ловци и 51 чуждестранни ловци, като от него са получени приходи на стойност 262 531.82 лв.

По време на ловните излети на дребен дивеч и групов лов на дива свиня 2021-2022 г. са извършени проверки по Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за прилагането му (ЗЛОД и ППЗЛОД) при провеждане на ловните излети, които се организират събота и неделя и официалните празници. Проверени са 955 бр. ловци. Проверките са извършени от служители на Регионална дирекция по горите – Смолян, от служители на териториалните поделения на Южноцентрално държавно предприятие- Смолян със съдействието на служители на Областна дирекция на МВР – Смолян и Районите полицейски управления. При проверките се следи, както за законността при провеждането на ловните излети, така и за спазването на мерките за безопасност – провеждането на инструктаж преди ловния излет, използването на шапка или облекло с ярък цвят, забраната за ползването на едри сачми при групов лов на дива свиня и забраната за употреба на алкохол по време на лов. Във връзка с разпространението на Африканска чума по свинете (АЧС), при проверките се следи и за спазването на мерките за биосигурност, въведени със заповед на Министъра на земеделието, храните и горите.

При проверките не са установени нарушения.

Вирни се горе