1 385 лв. достига средната работна заплата за област Смолян през третото тримесечие на 2023 г.

1 385 лв. достига средната работна заплата за област Смолян през третото тримесечие на 2023 г.

Средната работна заплата за област Смолян нараства спрямо второто с 3.3%

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на септември 2023 г. намаляват с 3.1% спрямо края на юни и достигат 30.4 хил., като намалението на наетите в частния сектор е с 4.3%, а в обществения сектор има нарастване с 0.3%, съобщиха от териториалното статистическо бюро в Смолян.

Спрямо края на второ тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Други дейности” и „Строителство“. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 34.4 и 11.3%.

В края на септември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 2.0% по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за юли 2023 г. е 1 349 лв., за август - 1 357 лв. и за септември - 1 451 лева.

През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Смолян нараства спрямо второто с 3.3% и достига 1 385 лв. при 2 000 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 791 лв., а за частния - 1 238 лева.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, спрямо второто тримесечие на 2023 г. е регистрирано в дейностите „Строителство“ и „Селско, горско и рибно стопанство“. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Транспорт, складиране и пощи“ и „Преработваща промишленост“. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. се увеличава с 14.6%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“, „Образование“ и „Държавно управление“. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи”, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Вирни се горе