„Тръгна” общинското финансиране за Златоградската болница

вторник, 12 юли 2011 г.

Първите 20 хил лв от общинската субсидия за МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД Златоград вече са преведени по сметките на здравното заведение. Това стана в резултат на бързите и адекватни действия на Общински съвет, който със свои решения промени предназначението на общинската субсидия и прие програма за оптимизиране на финансовото състояние на болницата, за която също се заделиха общински средства. Няма отговор по искането на болничното ръководство за отпускане на държавната субсидия за болници в отдалечени и труднодостъпни региони, предвидени в Закона за лебечните заведения. Това на практика означава, че държавата бяга от своите ангажименти към подобен тип общински болници, още повече че не е предвидила тези средства в бюджета на министерството.

С отделно решение, Общински съвет Златоград реши да бъдат подпомогнати и болните на хемодиализа, като за тяхното транспортиране се заделят допълнително 2 хил лв от разходите на Общински съвет. Средствата са предназначени за осигуряване на придружител и създаване на по-подходящ режим на транспортиране като време и продължителност. Те се налагат след като Министерството на здравеопазването промени транспортните схеми и финансирането на подобна дейност, поставяйки болните в отдалачени общини в неизгодно състояние. По повод решението е публикувано благодарствено писмо : „Бuх искал дa uзразя свояmа сърдечна благодapнocm за noдkpenama, kояmо Общuнсkuят  съвет на Злаmоград оkаза за транспорта на дuaлuзно болнumе жители  от общuнаmа.  С mозu благороден жест  u eдuнодушното  cu гласуване,  Bue, гocnoдa общuнсku съвеmнuцu, доkазахmе, че сте дълбоkо сьпричастни kъм болkаmа u страдaнuemo на mезu Baшu съграждани, осuгурявайки noдkpena u за техните придружители,  от  които тежко болнumе пацuенmu имат нужда npu превоза им  дo дuалuзнuя център  в Смолян u обратно дo домовете им.   Посmъпkаmа Bu е още по-хуманна и зарадu фаkmа, че за дa обпекчигпе страданието на mезu хора, Bue огранuчuхmе собсmвенumе cu разходu. Om свое и  om mяхно  име Bu благодаря!” Д-р Ангел  Попов – управител на  “TpaнcnoMeд” – Гоце Делчев

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009