Служителите на РЗИ Смолян излизат на символичен протест

четвъртък, 19 април 2018 г.

На 23.04.2018г. от 12,30 часа служители на РЗИ – Смолян ще излязат в обедната си почивка на символичен протест и в подкрепа на исканията, които ще бъдат поставени същия ден от инициативни групи на здравните инспекции в страната в МЗ и Министерски съвет. Това съобщи Светлана Стефанова,старши експертът в РЗИ – Смолян.

Основните искания, описани в общата протестна декларация, които ще бъдат поставени на вниманието на министъра и ръководството на МЗ са свързани не само с промяна на индивидуалните месечни заплати и начина на оценяване на служителите, но и със създаването на Класификатор на длъжностите за работещите в РЗИ, по-добра кадрова обезпеченост и структурни промени.

По-рано на 23 април Стефанова ще внесе в Министерски съвет изготвеното от нея писмо за промени в Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, подкрепено с подписки на служители от 20 РЗИ.

“Обещаното при предишния ни протест 18% увеличение нямаше как да се случи поради това, че се обоснова именно на тази наредба. За да съм обективна ще кажа, че от 2012г. до2017г. вкл., заплатите в системата останаха “замразени” заради липса на финансов ресурс. Парите, които ни дадоха за тази година са благодарение на д-р Даниела Дариткова. След като беше запозната с проблема, между първо и второ четене на бюджета за 2018г. на МЗ тя предложи прехвърляне на средствата за капиталови разходи към заплати на РЗИ и още 3 институции”, съобщи Светлана Стефанова.

Ето и текста на писмото:

ДО

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

КОПИЕ ДО:

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

УВАЖАЕМИ Г-Н ДОНЧЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ,

Служителите от регионалните здравни инспекции в страната настояваме за промени в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Липсата на финансов ресурс за заплати в системата от 2012 година до февруари 2018 година доведоха до това около 50 % от служителите в нашата система да са на минимална работна заплата или малко над нея. Държавни служители с образование, квалификации и ценз. Не желаем трудът ни е да е приравнен с този на хората с основно и по-ниско образование и без квалификация. Харесваме работата си и я вършим със сърце и удоволствие, въпреки финансовата неудовлетвореност. Всички държавни служители от регионалните здравни инспекции работим изключително в обществен интерес и трябва да сме равнопоставени, без значение от ръководното ни министерство или от това дали работното ни място е в София или в по-малък град. От години настояваме за промяна в този нормативен документ. Многобройните ни протести и писма до различни институции, както и събраната през 2016 година подписка, подкрепена от около 700 души ( служители в РЗИ и в други държавни институции ) и изпратена в Министерски съвет, не даде резултат. Чрез запитване в Парламента от 28.09.2016г. от тогавашния смолянски депутат Петър Кадиев се поставиха два от основните проблемни казуси в сега действащата наредба: В Наредбата за заплатите на държавните служители в държавната администрация е дадена възможност за увеличение на заплатите въз основа на оценката на изпълнението. Такова увеличение обаче е възможно само при наличие на необходимия финансов ресурс, и се извършва за всички служители в административната структура като базата, върху която се дефинира, е определената на служителя основна месечна заплата. При сега съществуващите широки диапазони на минималната и максималната заплата за дадено ниво служителят с по-малка заплата на практика не може да достигне нивото на този с по-голяма, тъй като базата за увеличение е винаги различна.

Съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, при сформиране на индивидуалните основни месечни заплати на служители, които постъпват за първи път в дадена администрация, се взема предвид съответното ниво и степен по Приложение № 1 на същата наредба, както и натрупания професионален опит. Поради ограничените бюджетни средства за разходи за заплати в системата на РЗИ (а и в други структури на различно подчинение) е установена тенденция най-късно постъпилите на работа служители да вземат по-високи заплати, поради повишената минимална работна заплата за страната. На практика, заради сега действащите нормативни и поднормативни актове, дългогодишни служители получават значително по-ниско трудово възнаграждение от новопостъпилите.

В отговора си тогавашния заместник министър – председател Румяна Бъчварова потвърждава, че действително съществува несправедливо определяне заплатите на дългогодишни служители и новопостъпили служители. Тя заяви, че :” Изравняването на минималните размери на значителен брой нива от така наречената матрица на заплатите, Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация – таблица за минималните и максимални размери, доведе до нарушаване на принципа за отчитане на нивото на заеманата длъжност и на професионалния опит, въз основа на който се определя степента на заплатите”. Поради това тя обеща в рамките на работната група за развитие на човешките ресурси към Съвета за административна реформа да бъдат разгледани предложения за актуализиране матрицата на заплатите, която да отрази настъпилите промени в размера на минималната работна заплата. Според нея поставеният проблем за наличието на разлики в заплащането между отделните администрации със сходни длъжности е свързан с финансови ресурси, с които разполагат администрациите и можело да намери решение единствено в рамките на бюджетна процедура, и подобреното бюджетно планирано осигуряване на административните структури, но предложенията трябвало да са мотивирани от съответното министерство. Тогава г-жа Бъчварова се ангажира в рамките на работната група за развитие на човешките ресурси към Съвета за административна реформа и Администрацията на Министерския съвет да предложи въвеждане на нов подход, който да бъде отразен чрез изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация – повишаването на заплатите да се извършва с определени суми, които са уеднаквени спрямо получената годишна оценка и нямат връзка с размера на основната заплата. След смяната на правителството нещата започнаха да се влошават и все повече служители в системата на РЗИ подписваха нови договори за работа на минимална работна заплата.

Изменението на наредбата за заплатите е в компетенциите на Министерски съвет. Те са наясно с проблемите, произтичащи от горецитираната наредба, видно и от публикувания на страницата им „Доклад за състоянието на администрацията 2016г.” На стр. 17 в него се посочва:

„От проведените до момента изследвания, са идентифицираните проблемни области:

 Невъзможност за преодоляване на исторически насложили се необосновани дисбаланси в основните заплати;

 Нарушена философия на матричната скала – поради увеличенията на минималната работна заплата са изравнени минималните размери на значителен брой нива, с което в матрицата е нарушен принципа за отчитане нивото на заеманата длъжност;

 Дисбаланси при прилагането на механизма за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати – породени от несъвършенства при определянето и отчитането на целите на звената, както и на конкретните показатели, критерии, алгоритми и изисквания за определяне на оценките съобразно спецификата на дейността;

 Неправилно управление на разходите за заплати и затруднения при провеждането на вътрешноорганизационната политика по заплащането.

Тези и други проблеми при прилагането на нормативната уредба, свързана със заплащането, предстои да бъдат разрешавани след широка дискусия и дадени предложения от всички администрации за подобряването на системата на заплащане в държавната администрация”.

Според направено през 2015 г. изследване от Институт по публична администрация по темата: «Ефективност на новата система за доплащане и оценка на изпълнението», наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация следва да се промени поради редица установени проблеми. Заключението е, че „липсата на увеличение на основните заплати през периода на действие на новата система в част от администрациите, е обективна предпоставка за недотам добрите оценки по отношение на приложението на принципа за справедливо определяне на възнагражденията на служителите спрямо техните постижения”.

От всичко казано до тук считаме, че сегашната система за заплащане не само че не допринася за осигуряване на равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд, но и НЕ мотивира служителите, поради финансовите ограничения, съпровождащи нейното въвеждане и пожелателния характер на текстовете за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. В раздел II „Увеличение на индивидуалната основна месечна заплата” във всички членове (от 11 до 18 ) се споменава, че „Размерът на индивидуалната основна месечна заплата на служител, може да се увеличава“, което създава предпоставка за субективизъм и възможност за увеличаващи се диспропорции в заплащането ( едни администрации разполагат с финансов ресурс за увеличение на работните заплати, а други – не ). Ежегодните протести на служители от различни области и структури в страната ни не биха се случвали през годините, ако във визираните текстове думата „може“ просто се премахне. Поради спецификата на работата ни, настояваме за създаване на Класификатор на длъжностите за работещите в системата на РЗИ. Предлагаме също преминаването от една степен в друга да става на база прослужени в съответната държавна структура години, а не както е сега трудовият стаж да има значение само при започване на работа. В момента няма елемент на мотивация, което се дължи както на “замразените” заплати, така и на липсата на елементарна визия за кариерно развитие (растежът в ранг не носи финансов стимул). Настояваме за бързи и адекватни мерки за унифициране правилата за определяне заплатите на държавните служители, така че да се изкорени несправедливото определяне на трудовото възнаграждение, съществуващо към настоящия момент в системата на РЗИ и в държавната администрация. Настояваме представители на РЗИ да вземат участие в работната група за обсъждане на промените в Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Прилагам подписите на служители в системата на РЗИ, подкрепящи настоящите искания.

Светлана Стефанова – РЗИ – Смолян

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009