В Пампорово се проведе заседание на Националния съвет по туризъм

петък, 23 март 2018 г.

Заседание на Националния съвет по туризъм се провежда днес в к.к. Пампорово под ръководството на министъра на туризма Николина Ангелкова.

По време на заседанието се прави оценка на туристическите пътувания през 2017 г., междинна оценка на сезон Зима 2017/2018г. и прогноза за сезон Лято 2018 г.

Разглежда се Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и относно свободното движение на такива данни и отмяната на Директива 95/46/ (Общ регламент относно защитата на данните) и неговото приложение.

Обсъжда се статута на националните курорти и тяхната визия. Дискутират се възможностите за въвеждане на минимални защитени цени при категоризираните места за настаняване.

Националният съвет по туризъм е консултативен орган към министъра на туризма, който подпомага министъра при формирането и провеждането на държавната политика в сферата на туризма, като изразява становища и дава предложения по въпроси, свързани с маркетинга и рекламата на България като туристическа дестинация; подпомага координацията на националната политика в областта на туризма; обсъжда концепции и програми за устойчиво развитие на туризма в страната и изразява становища по тях и др. Състои се от председател, зам. председател и членове. Организационно-технически дейността му се подпомага от секретариат. Министърът определя със своя заповед поименния състав на Националния съвет по туризъм. В състава му освен представители на държавата, се включват и представители на туристически сдружения, на националните курорти, на сдружения на въздушни, сухопътни и водни превозвачи, на национално представените сдружения на потребителите в Република България, на работодателски организации в страната, както и на Националното сдружение на общините.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009