Еврозоната е в лека рецесия, съпроводена от признаци на стабилизиране

вторник, 28 февруари 2012 г.

Според прогнозите неочакваното забавяне във възстановяването към края на 2011 г. ще продължи и през първите две тримесечия на 2012 г. Очаква се обаче през второто полугодие да бъде отчетен лек растеж. На база годишни изчисления реалният растеж на БВП през 2012 г. се очаква да остане непроменен в ЕС (0,0 %) и да намалее с 0,3 % в еврозоната.

Несигурността остава висока и процесите в различните държави-членки протичат неравномерно. Прогнозните стойности за инфлацията през 2012 г. бяха леко повишени в сравнение с есента поради постоянно високите енергийни цени и повишаването на косвените данъци. Понастоящем тя е 2,3 % за ЕС и 2,1 % за еврозоната.

Комисарят по икономическите и паричните въпроси Оли Рен заяви: „Макар растежът да стагнира, наблюдаваме признаци на стабилизиране на европейската икономика. Показателят за доверие в икономиката все още е на ниско ниво, но стресът на финансовите пазари намалява. Много от стъпките, които бяха особено важни за постигането на финансова стабилност и създаването на условия за по-устойчиво развитие и разкриване на работни места, вече са предприети. С решителни действия можем да преодолеем проблемите и да преминем от стабилизиране към стимулиране на растежа и заетостта“.

Новите прогнози понижават растежа в ЕС и еврозоната

На фона на забавящите се темпове на растеж и продължаващото ниско доверие, през 2012 г. се очаква реалният БВП да остане непроменен в ЕС (0,0 %) и да се свие с 0,3 % в еврозоната. Това представлява понижение с 0,6 процентни пункта за ЕС и 0,8 процентни пункта за еврозоната в сравнение с есенната прогноза от 10 ноември 2011 г. При сравняване на отделните държави-членки различията в растежа са все още ясно изразени. Растежът на БВП е прогнозиран като отрицателен за 2012 г. в девет държави, непроменен в една и положителен в седемнадесет. Той ще бъде най-висок в Латвия, Литва и Полша и най-нисък в Гърция и Португалия.

Прогнозата се определя от по-неблагоприятни условия в световната икономика и продължаващ спад на световното тъсрене, който влияе отрицателно на нетния износ. Доверието в бизнеса и потребителското доверие в рамките на ЕС са все още ниски, макар че неотдавна признаците за стабилизиране на финансовия сектор доведоха до леко подобрение.

Пазарите се стабилизираха благодарение на сериозните политически мерки в уязвимите държави-членки и все по-ясното отчитане на трайния напредък в преодоляването на кризата с държавния дълг. Опасенията по отношение на суверенния риск за някои държави-членки се поразсеяха напоследък, но спредовете остават високи и условията за кредитиране в частния сектор стават все по-строги. Цялостната ситуация на финансовите пазари в ЕС остава нестабилна и частните инвестиции и потреблението все още са под влиянието на несигурността, но рискът от кредитна криза е намален главно благодарение на мерките за ликвидност, предприети от ЕЦБ. Освен това предвид свитото търсене не се очаква условията по кредитите да ограничават инвестициите и потреблението отвъд прогнозния период. Като цяло през втората половина на 2012 г. се очакват постепенно връщане на доверието и възстановяване на инвестициите и потреблението.

На фона на задържалите се на високи нива енергийни цени инфлацията остана по-висока от прогнозираната през есента. Основната инфлация се стабилизира на около 2 %, а неотдавнашното повишение на косвените данъци попречи на по-бързото облекчаване на ценовия натиск, поради което общата инфлация по ХИПЦ1 бележи спад с по-бавни от очакваните темпове. Очаква се през прогнозния период инфлацията да продължи бавния си спад, отразявайки предвиденото отслабване на стопанската дейност. За цялата 2012 г. инфлацията по ХИПЦ се предвижда да достигне 2,3 % в ЕС и 2,1 % в еврозоната.

Поради продължаващата несигурност има опасност да се наложи прогнозите за растежа в ЕС за 2012 г. да бъдат коригирани в низходяща посока. Ако задълбочаването на кризата с държавния дълг в крайна сметка предизвика свиване на кредитирането и срив във вътрешното търсене, това вероятно ще доведе до дълбока и трайна рецесия. Благоприятните възможности за развитие по отношение на БВП включват по-силно от очакваното възвръщане на доверието и по-стабилно търсене в световен мащаб, произтичащо например от стабилизирането на жилищния пазар в САЩ.

Що се отнася до инфлацията, рисковете изглеждат до голяма степен балансирани, като основният риск е свързан с по-рязко от очакваното свиване на БВП, което ще причини спад в динамиката на цените. От друга страна, смущенията в доставките на петрол поради геополитическо напрежение и надхвърлящо прогнозите търсене в нововъзникващите пазари могат да повишат инфлацията на цените на стоките.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009