Зам.-областният управител Недялко Славов е включен в състава на работна група за реформа в държавната администрация

сряда, 29 септември 2010 г.

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, зам.-областният управител Недялко Славов е включен в състава на междуведомствена работна група за реформа в държавната администрация,съобщиха от пресцентъра на областната управа. Задачата и е да направи аналитичен преглед на политиките, които са “гранични” или се припокриват, допълват или дублират с политиките на другите органи на изпълнителната власт / т.159 от Плана за оптимизация на държавната администрация от Решение на Министерския съвет № 560/29.07.2010г./. Групата трябва да представи до 30 октомври на министър Плевнелиев доклад с предложения за законодателни промени. Решението за стартиране на мащабна инициатива за изграждане на модерна държавна администрация, чрез осъвременяване на нейната организация, подобряване достъпа, повишаване качеството на публичните услуги и постигане ефикасност на публичните разходи бе прието на заседание на Съвета за административната реформа, проведено на 11.02. 2010 г. В рамките на тази инициатива бе извършен преглед на: функциите и дейностите на административните структури; организационните процеси и регулаторните режими; ефективността и ефикасността на всяка една структура в системите на министерствата. Прегледът бе извършен в администрацията на Министерския съвет, всички министерства и съответните второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към тях. Инициативата бе реализирана чрез екипи за всяко министерство с ръководител – заместник-министър, член на Съвета за административната реформа и членове експерти от съответното министерство, експерти от Министерството на финансите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и администрацията на Министерския съвет. Въз основа на проведения преглед до месец юли бяха подготвени доклади, с анализ на текущото състояние на министерството и административните структури в системата му, обобщени изводи и оценки, както и конкретни предложения за подобрения. Към всеки доклад бе приложена пътна карта (план за изпълнение на мерките за оптимизация). На база на изготвените пътни карти на всяко едно министерство бе изготвен План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация. В тази връзка коментарът на вицепремиерът Симеон Дянков бе: “В Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация се предвижда да бъдат закрити 22 структури, предлага се преобразуване на други 36, което ще допринесе за намаляване на щатната численост в администрацията с минимум 2500 щатни бройки до средата на 2011 г. “ Според думите на министър Дянков „Броят на работещите в централната администрация е намален със 7860 души, което представлява 10,9 на сто оптимизация. Общият брой на намалените щатни бройки е 10 860 души”. Той огласи, че за периода юли 2005 г. – юли 2009 г. държавната администрация е била увеличена с 2136 души, въпреки обявената от тогавашното правителство оптимизация с 12 на сто през 2008 г. Съпоставката с изминалата 2009 г. показва, че при встъпване в длъжност на новото правителство броят на структурите в централната администрация е бил 115. През първата година на правителството държавната администрация е намалена с девет структури. За сравнение, при предишното правителство за четирите му години мандат, структурите в централната администрация са били 115 от 2005 г.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009