С „първа копка“ стартираха проекти с европейско финансиране за по-екологичен и качествен живот в област Смолян

понеделник, 13 май 2019 г.

„Подобна инвестиция с европейски средства, подобен проект не трябва да остане незабелязан, защото реализацията му има огромни ползи, не само от гледна точка екология, а и от гледна точка пряко отражение върху бюджетите на домакинствата – тази инвестиция ще позволи такса смет за жителите от общините Мадан, Неделино и Златоград да остане на едни приемливи стойности. И не с по-малко значение е, че реализирането на Проекта „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ има огромен екологичен ефект и по този начин дава принос за подобряване качеството на живот на жителите в тези общини.“, каза областният управител Недялко Славов на церемонията по първа копка на Проекта „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“. Той отбеляза, че подобен проект стартира днес и в община Доспат, което е още един категоричен показател как европейските средства спомагат за подобряване качеството на живот на всеки един гражданин на Европейския съюз.

Славов предаде поздравленията на министърът на околната среда и водите Нено Димов, който изразява задоволството си от бързото стартиране на проектите в община Мадан и община Доспат. „Като представител на Правителството, бих искал да изтъкна, че за нас изпълнението на европейски проекти е от изключителна важност. И аз се радвам, че в Смолянска област, благодарение на добрата работа на общините, благодарение на множеството проекти по линия на държавата, които се изпълняват тук, успяваме да спомогнем за по-качествен живота на хората в планината. Ще продължим да работим усърдно в тази посока и занапред.“ В заключение областният управител пожела безаварийна работа от страна на строителите, бързо и качествено изпълнение, за да могат жителите на тези общини да почувстват ползите от тези проекти.

Проектът „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ се реализира по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002-0015-C01.

Инсталациите ще бъдат изградени на Регионално депо за ТБО гр. Мадан в землището на с. Шаренска, община Мадан. Теренът с площ 8410 кв. м. е собственост на община Мадан. Инсталациите ще заработят до май 2020 г., като ще обслужват над 27 500 жители.

С реализирането на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 и изграждане на инсталациите, трите общини ще осигурят устойчива система за управление на отпадъците, намаляване количеството им и съответно до спиране на бъдещото покачване на таксите за смет.

Стойността на проекта е 9 039 369.69 лв., в т.ч.: безвъзмездна финансова помощ – 6 764 995.75 лв. и съфинансиране – 2 274 373.94 лв.

Строителните дейности ще включват изграждане на инсталация за компостиране с капацитет от 2063 т/г. до 2100 т/г., в открити клетки с навес, чрез автоматизирана система за разместване и разбъркване, както и изграждане на обща инфраструктура и на инсталация за предварително третиране на БО с капацитет до 5000т/г., включваща два модула: сепарираща инсталация и инсталация за стабилизиране на подситовата фракция.

На официалната церемония „Първа копка“ по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино” присъстваха областният управител Недялко Славов, народният представител Хайри Садъков, кметът на община Мадан Фахри Молайсенов, кметът на община Златоград Мирослав Янчев, кметът на община Неделино Боян Кехайов, представители от фирмата изпълнител, представители на институции, граждани, медии.

Днес беше направена и първа копка по Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат“, с партньори Община Сатовча, Община Борино, Община Девин и Община Сърница. Реализирането на проекта ще доведе до намаляване количествата на депонираните отпадъци, оползотворяване на 100% на зелените отпадъци, реална възможност за отпадане на отчисленията по чл.64. Ще има и социален ефект – ще бъдат разкрити 12 постоянни нови работни места и не на последно място в общините от регионалното сдружение ще бъдат създадени предпоставки за опазване на околната среда в по-големи мащаби.

Проектът е на стойност 9 654 503,76 лв., от които: 6 198 106,87 лева от Европейския фонд за регионално развитие; 1 093 783,57 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 830 063,72 лева собствен принос на Бенефициента; 1 532 549,60 лева недопустими разходи.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009