Областна администрация Смолян отчете дейностите по проект „I SEE“

понеделник, 23 март 2020 г.

Областна администрация Смолян отчете дейностите заложени в рамките на проект № B2.9c.06 от 23.10.2017 г. „Насърчаване междурегионалното развитие на социални предприятия “I see“: Interregional Social Enterprise Empowerment, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 и изпълняван от Областна администрация – Смолян с водещ партньор Region of East Macedonia and Thrace – Гърция , Смолянска търговско-промишлена палата и две неправителствени организации от Република Гърция – Мрежа за социална солидарност на Източна Македония и Тракия и Активно гражданско партньорство. Общият бюджет на проекта е 527 838,00 евро.

На проведената заключителна конференция, заместник областният управител Андриан Петров, ръководител на проекта от българска страна, представи обобщените резултати от изпълнените дейности от Областна администрация Смолян. „Проектът е част от усилията на различни нива да бъде формиран устойчив сектор, който да съдейства за преодоляване на социалното изключване на групи хора, които са изпаднали в затруднено положение по отношение достъпа до работа, услуги и ресурси, като се потърсят добри практики от двете страни на трансграничния регион. Обществено значимите цели на проекта допълнително ангажираха целевите групи и заинтересовани страни в дейностите, проучванията и обученията. Получихме пълно съдействие от страна на институциите за събиране на надеждна и актуална информация, необходима за анализ и извеждане на основните характеристики на социалната икономика в района. Проекта има съществен принос за намиране на инструменти и възможности за решаване на социалните проблеми и фактори, влияещи върху развитието на социалната икономика, за насърчаване на социалното предприемачество и добрите практики на социални модели, които могат да бъдат приложени за стимулиране развитието на социалното предприемачество в Област Смолян.“-каза Петров

Основни дейности изпълнени от Областна администрация Смолян:

В РП2 – Комуникация и разпространение, създаден е документален филм представящ „Добри практики в областта на социалното предприемачество от двете страни на трансграничния регион“ , изготвени информационни материали и публикации в медии.

В РП3 – В изпълнение на Договор „Техническа помощ за насърчаване развитието на социалната икономика в Област Смолян и трансграничния район“ е проведено изследване за приноса и ролята на социалната икономика в област Смолян, бяха проучени добри практики и модели на социално предприемачество в България и Гърция. Разработен и издаден е „Бизнес наръчник за социално предприемачество“. Инструменти за подпомагане на работата на двете структури за подкрепа на социалното предприемачество: смесен инструмент за индетифициране на нуждите и оценка на идеите за соц. предприемачество, бизнес ръководство за соц. предприемачество в региона, вкл. интерактивна уеб-версия, франчайзинг модел за най-малко 2 добри практики в BG, които трябва да бъдат умножени в Гърция и 2 добри практики в GR, приложими в BG.

В РП5 – Изграждане на капацитет е осъществено учебно посещение с любезното съдействие на гръцките партньори по проекта.

В РП6 – Повишаване на осведомеността е проведен българо-гръцки форум за социално предприемачество и конференция за представители на общини и общински социални предприятия, разработена е обучителна програма и обучение на 40 участника в Смолян, Златоград и Неделино.

На форума бяха представени добри практики на социални модели от двете страни на границата. Гръцките добри практики бяха във фокуса на темите с лектор George Bekiaridis (Джордж Бекиаридис), директор на организация „Active Citizens Partnership“. Г-жа Мариана Иванова, представител на Регионалното дружество за заетост и структурно развитие представи дружеството, създадено през 1997 г. чрез проучен и приложен чужд опит – Общополезни съюзи за заетост в Германия и Транзитните дружества в Унгария, богатия опит и разнообразието от дейности и проекти, реализирани през годините. На форума г-н Стефан Чолаков представи социалния модел на Хранителна банка – Смолян, прилаган от фондация „Ако си дал“ и дейностите, които изпълнява – основно доброволчески кампании, насочени към уязвими групи от населението.

По време на конференцията бяха представени оценката на приноса и ролята на социалната икономика, в т.ч. силни и слаби страни, възможности и заплахи за развитие на района, възможностите за решаване на социалните проблеми и факторите, влияещи върху развитието на социалната икономика, възможностите за насърчаване на социалното предприемачество от страна на общините и добрите практики на социални модели, които могат да бъдат приложени за стимулиране развитието на социалното предприемачество в Област Смолян. Обучаемите получиха знания за установените стандарти и нормативни документи, спецификите и принципите на функциониране, практически съвети за избора на правна форма и регистрация на социално предприятие.

В резултат по проекта е постигнат ръст по изграждане на капацитета на персонала в структурите за подпомагане и координиране на дейностите в трансграничния район. Повишена е информираността на местно, регионално и междурегионално ниво, включване на конкретни икономически сектори в дейности за социални предизвикателства и насърчаване на социалното предприемачество в региона.

Отговорността за съдържанието на информацията се носи от Областна администрация Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009