Създават дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в Смолян

сряда, 12 юни 2019 г.

В община Смолян се проведе встъпителна пресконференция по проект „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“ BG16RFOP001-5.002-0024-С01, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г Зам.- кметът Марин Захариев посочи, че грижата за тези лица е проблемен сегмент в градовете в страната, в които има малко или няма места, в които хората с деменция да прекарват времето си през деня.

Ръководителят на проекта инж. Йордан Щонов представи подробности за проекта, който се финансира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г“. Общата му стойност е 553 159.32 лв. с ДДС, а продължителността – 24 месеца от сключването на договора или до 12.12.2020 г.

Проектът предвижда ремонт, който включва вътрешно преустройство на съществуваща сграда в Смолян (Тубдиспансер), обзавеждане и оборудване за разкриване на социална услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“. За целта ще бъде извършено вътрешно преустройство на съществуващата сграда с отпаднало предназначение. За нуждите на центъра ще бъдат използвани първия и част от втория етаж на сградата. За изпълнението на ремонтните дейности са разработени технически проекти при спазване на функционалните изисквания и насоки за изграждане на такъв тип инфраструктура като вътрешното преустройство се проектира в съответствие с насоките за кандидатстване и посочените в тях градоустройствени, ситуационни, композиционни и функционални изисквания към сградата и помещенията, предвидени за този тип социална услуга. Капацитетът на Центъра ще бъде 40 човека. По данни на Регионалната здравна инспекция – Смолян с основна диагноза деменция в общината има общо 52 лица, поясни инж. Щонов. Той уточни, че целта на проекта е да бъде осигурена подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нова качествена социална услуга за възрастни хора с различни форми на деменция в Смолян в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. В резултат на изпълнението на проекта ще се допринесе за разнообразяване обхвата на социалните услуги за възрастни хора с увреждания, предоставяни на територията на община Смолян. Ще се осигури качествена грижа за тези хора с изграждането на социални умения и навици, придобиване на трудови и битови умения, чрез ангажиране активността на хората, посещаващи дневния център.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009