“Ростер” ООД успешно завършва проект “Осигуряване на безопасни условия на труд за 85 служители на фирмата”

сряда, 23 октомври 2013 г.

“Ростер” ООД успешно завършва проект “Осигуряване на безопасни условия на труд за 85 служители на фирма “Ростер” ООД, заети с високорискови дейности”

Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2302-06-16002 от 14.08.2012 г.

Цели на проекта

Обща цел: Дългосрочно подобряване на условията на труд в “Ростер” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството за безопасност и здраве при работа.

Специфични цели:

  1. Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Ростер“ ООД – Смолян и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.
  2. Повишаване на ефективността на производствената дейност на фирмата и ефективността на труда чрез създаване на условия за възможно най-рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови и ресурси.

Резултати от изпълнението на проекта:

Проектът приложи на практика и даде допълнителен тласък на непрекъснатите усилия на „Ростер” ООД за повишаване на безопасността при работа и подобряване на трудовите условия на своите служители, за подобряване на качеството и ефективността на работа и, по този начин, за повишаване на конкурентоспособността на компанията на пазара. За 85 служители на “Ростер” ООД бяха закупени 650 бр. лични предпазни средства и специално работно облекло, които са с по-висок клас на защита. В съответствие с утвърдения проект беше закупена и доставена съвременна противопрашна уредба – съоръжение, което ще осигури обезпрашаването на работните терени при изпълнението на възложени поръчки. Постигната е по-висока защита от рискове за здравето на работещите по обекти лица и значително подобряване на условията на труд. Ефектът от това се изразява в пъти по-ниска запрашеност, която се образува при извършването на дейностите по разрушаване и демонтиране.

В изготвения анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в "Ростер"ООД беше описано сегашното състояние на предприятието, организацията на работния процес, силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес. Наред с това, беше проектирана наново организацията на трудовата дейност по такъв начин, че да се оптимизират трудовите процеси и да се усъвършенстват правилата и процедурите, които следва да се спазват при изпълнението на дейността от всички работници и ръководителите на отделните звена във фирмата. Извършването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност доведе до повишаване на производителността и адаптивността на персонала и до оптимизация на управлението на здравословните и безопасни условия на труд.

С изпълнението на настоящият проект фирмата създаде и въведе подобрена организация на трудовата дейност и повиши ефективността на производствената дейност, чрез създаване на условия за рационално използване на трудовите ресурси и минимизиране на рисковете за заетите лица.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. „Ростер“ ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетост”

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009