Проекто – бюджета на Община Смолян за 2019г. гласуват на заседание на ОбС на 30 януари

четвъртък, 24 януари 2019 г.

Председателят на ОбС Смолян инж.Данчо Киряков свиква заседание на Общинския съвет на 30 януари 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян. В дневния ред са включени за разглеждане и приемане 22 точки. Сред по-важните от тях са :

Утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кмета и кметовете на кметства в Община Смолян.

Приемане на План-сметка за разходите по събирането, включително разделно, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2019 г.

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

Приемане – Проекто – бюджета на Община Смолян за 2019 година.

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян

Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на Община Смолян , за периода 2019 – 2021г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.

Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Смолян през 2018-та година

Приемане на Годишната програма за Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2018 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2019 г.

Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.

Даване на съгласие за издаване на разрешения по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ и други.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009